Ellie Níc Fhionnghaile
Home  »  Community News  »  Ellie Níc Fhionnghaile
May
17
Ellie Níc Fhionnghaile
Funding Opportunity: Scoileanna Ildánacha / Creative Schools 2022
,
0

Scoileanna Ildánacha / Creative Schools 2022

Scoileanna Ildánacha / Creative Schools 2022 welcomes applications from schools and Youthreach centres across the country who would like to join the programme.  The deadline for application is 17.30 on Thursday 2 June 2022.

The purpose of Scoileanna Ildánacha/Creative Schools is to support schools and Youthreach centres to put the arts and creativity at the heart of children’s and young people’s lives. Participating schools/centres will take part in a guided journey over two years to develop a Creative Schools Plan unique to each school, and begin to implement it.  Key supports offered by this award include up to nine days per year of expert support and advice from a Creative Associate assigned to each school/centre, and a €4,000 grant towards activities and projects arising. 

All applications to the Arts Council are made through the Arts Council’s online services system.  Schools and Youthreach centres interested in applying to Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2022 can register an account on the Arts Council’s online services system here. The system is open to receive applications, and the final deadline for application is 17.30 on Thursday 2 June 2022.

All Department of Education-recognised primary and post-primary schools and Youthreach centres that have not already participated in a previous round of Creative Schools are invited to apply.

Further information about the programme and how to apply is available here.

If you have any questions at all please contact creativeschools@artscouncil.ie

The Arts Council are running online information clinics about Creative Schools and how to apply.   The clinics are for representatives of Primary and Post Primary Schools, Special Schools and Youthreach Centres who are interested in participating in Creative Schools from September 2022 for the academic years 2022/2023 and 2023/2024.

The online information clinics will take place as follows:

Wednesday 18 May 2022 at 16.00-17.00 (English language) Book a ticket here
Thursday 19 May 2022 at 16.00-17.00 (Irish language) Book a ticket here
Friday 20 May 2022 at 16.00-17.00 (English language) Book a ticket here

 

May
13
Ellie Níc Fhionnghaile
Launch of Na Píobairí Uilleann’s Strategy 2022-2024
,
0
, , , , , ,

Uilleann Pipers unveil strategy to share the sound of Ireland

Press release on behalf of Na Píobairí Uilleann

Thursday May 5th 2022

Na Píobairí Uilleann (NPU) is delighted to announce the launch by Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin, TD of Sharing the Sound of Ireland: a comprehensive new strategy to guide one of Ireland’s leading traditional arts organisations for the next three years. 

Sharing the Sound of Ireland is a highly ambitious yet practical blueprint for NPU to realise its visionary aim of bringing the traditions and music of the Irish uilleann pipes to the world. The plan’s framework is constructed on NPU’s four objective pillars of Access, Education, Performance and Preservation, delivered through the organisation’s commitment to excellence in value and processes. The ambitious strategy outlined in this document is designed for expansion whilst retaining current in-demand programmes. Visionary goals laid out in this document include the building of an International Uilleann Piping Centre and Theatre at 16 Henrietta Street. We believe that this strategy will prove to be invigorating, convincing and exciting for our membership, staff, Board, and stakeholders over the next three years.

The formulation of the strategy followed a rigorous process which included membership surveys and facilitated workshops, and as a result we believe, that it is aligned with common objectives we share with a broad range of stakeholders.

Speaking about today’s announcement, Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin TD said:

“It gives me great pleasure to announce the launch of Sharing the Sound of Ireland, Na Píobairí Uilleann’s comprehensive new strategy for 2022-2024.  Na Píobairí Uilleann has successfully preserved a musical tradition that is indelible and unique to our island.  Na Píobairí Uilleann has preserved tradition, enlivened our culture and ensured the future of the Uilleann Pipes. This new strategy is a series of planned, interlinked actions to support the growth and creativity of Uilleann Piping at home and around the world.” 

NPU Chief Executive and uilleann piper Gay McKeon also commented:

‘Na Píobairí Uilleann’s founders, who were pipers themselves, had a very clear vision for the organisation back in 1968 when the very future of the instrument was far from certain. That vision, based on the promotion of piping, pipes and traditional music through tuition and conservation, underpins this new strategy which tailors these fundamental aims for the 21st century and the global reach of NPU. We are very grateful for the ongoing financial support of both the Arts Council and the Department Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media which has contributed to an exponential growth in the playing and making of uilleann pipes, a unique and iconic element of our rich cultural heritage.’ 

Na Píobairí Uilleann

Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers was founded in 1968 when there were less than 100 uilleann pipers remaining. Today NPU is a thriving arts organisation dedicated to Sharing the Sound of Ireland through Access, Education, Performance and Preservation. 

Since unveiling its restored Georgian premises at 15 Henrietta Street, Dublin, in January 2007, NPU has been busy catering for the expanding demand for regular tuition, as well as releasing many significant publications and recordings. With demand for pipes considerably exceeding supply, a dedicated Training Centre – PipeCraft – was established in 2011 to deliver training in the very highly skilled craft of uilleann pipemaking. 

NPU is accredited by UNESCO as a competent Non-governmental Organisation in the field of Intangible Cultural Heritage (ICH). NPU lobbied the Irish Government to ratify the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage which resulted in the inclusion of Uilleann Piping on the UNESCO representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in December 2017.

In 2021, NPU achieved the Diversity Bronze Award from the Irish Centre for Diversity.

Na Píobairí Uilleann’s primary funding agencies include The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon, Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, and Dublin City Council.

 

Nochtann Píobairí Uilleann straitéis le fuaim na hÉireann a scaipeadh

Preaseisiúint de chuid Na bPíobairí Uilleann

Déardaoin 5 Bealtaine 2022

Tá áthas ar Na Píobairí Uilleann (NPU) seoladh Sharing the Sound of Ireland leis an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martine TD, a fhógairt inniu. Straitéis úr, chuimsitheach é seo le ceann de phríomheagraíochtaí ealaíon traidisiúnta na hÉireann a threorú sna trí bliana atá amach romhainn. Is treoirphlean uaillmhianach ach praiticiúil é Sharing the Sound of Ireland don NPU, leis an aidhm fhísiúil atá aige traidisiúin agus ceol na bpíob uilleann Éireannach a scaipeadh ar fud an domhain mhóir a chur i gcrích.

Tá creathach an phlean bunaithe ar cheithre philéar chuspóireacha NPU; piléar na Rochtana, an Oideachais, an Taispeántais agus an Chaomhnaithe, a chuirtear ar fáil trí thiomantas na heagraíochta d’fheabhas luachanna agus próiseas.

Cruthaíodh an straitéis uaillmhianach a dtugtar breac-chuntas sa doiciméid seo uirthi ar mhaithe leis an bhforbairt agus leis an bhfairsingiú, agus na cláir sin a bhfuil éileamh orthu go hinmheánach á gcaomhnú. I measc na n-aidhmeanna físiúla a leagtar amach sa doiciméid seo tá tógáil ionad idirnáisiúnta agus amharclann don phíobaireacht uilleann ag 16 Sráid Henrietta. Creidimid go mbeidh an straitéis seo spreagúil agus sochreidte dár mbaill, dár bhfoireann, don Bhord, agus dár bpáirtithe leasmhaire sna trí bliana atá amach romhainn.

Lean cruthú na straitéise seo próiseas dian a chuimsigh suirbhéanna ballraíochta agus ceardlanna éascaithe agus, mar thoradh air sin, creidimid go dtagann sé leis na spriocanna coiteann a roinnimid le réimse leathan páirtithe leasmhaire.

Ag caint di ar fhógra an lae inniu, dúirt an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martine TD:

‘Cuireann sé an-áthas orm seoladh Sharing the Sound of Ireland, straitéis chuimsitheach nua NPU do na blianta 2022 – 2024, a fhógairt. D’éirigh leis Na Píobairí Uilleann traidisiún ceoil atá uathúil agus buan ar an oileán seo a chaomhnú. Tá an traidisiún caomhnaithe ag Na Píobairí Uilleann, tá beocht curtha lenár gcultúr acu, agus tá todhchaí na bPíob Uilleann deimhnithe acu. Is éard atá sa straitéis seo ná sraith ghníomhaíochtaí pleanáilte agus comhcheangailte a thabharfaidh tacaíocht d’fhorbairt agus do chruthaitheacht na Píobaireachta sa bhaile agus ar fud an domhain.

Dúirt príomhfheidhmeannach NPU, an píobaire Gay McKeon an méid seo, leis:

‘Bhí fís shoiléir ag bunaitheoirí Na bPíobairí Uilleann, ar phíobairí iad féin, don eagraíocht siar sa bhliain 1968 nuair nach raibh todhchaí na huirlise cinnte. Cuireann an fhís sin, atá bunaithe ar chur chun cinn na píobaireachta, na bpíob agus an cheoil thraidisiúnta trí theagasc agus trí chaomhnú, taca faoin straitéis nua seo, a chuireann na haidhmeanna bunúsacha sin in oiriúint don fhichiú haois agus d’ardán domhanda NPU. Táimid an-bhuíoch as an tacaíocht leanúnach airgeadais ón gComhairle Ealaíon agus ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, a chuir leis an mborradh ollmhór atá tagtha faoi sheinm agus faoi dhéantús na bpíob uilleann, ar gnéithe uathúla agus íocónacha dár n-oidhreacht shaibhir chultúrtha iad.

Eolas faoi Na Píobairí Uilleann

Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU) in 1968 ag an am a cheaptar nach raibh ach thar ar 100 píobaire uilleann fágtha sa tír. Ach is eagraíocht atá faoi bhláth inniu í agus é mar aidhm aici Fuaim na hÉireann a Roinnt trí Rochtain, trí Oideachas, trí Thaibhiú agus trí Chaomhnú.

Ón am ar oscail NPU a áitreabh i dteach Seoirseach athchóirithe i 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath in 2007 tá sé ag freastal ar an éileamh atá ag fás gan stad ar oiliúint rialta ar an uirlis. Tá sé ag foilsiú agus ag eisiúint taifeadtaí tábhachtacha ó shin i leith freisin. Toisc go bhfuil éileamh thar na bearta ar an uirlis í fhéin, bhunaigh NPU a sainionad oiliúna PipeCraft in 2011 chun oiliúint a chur ar fáil ins an saincheird ardoilte de dhéantús píbe.

Tá NPU creidiúnaithe le hEagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) mar eagraíocht neamhrialtasach inniúil (NGO) in san earnáil a bhaineann le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe (ICH).

Chuaigh NPU i mbun stocaireachta le Rialtas na hÉireann chun go ndaingneodh sé Coinbhinsiún UNESCO maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe. De thoradh ar sin chuir UNESCO Píobaireacht Uilleann ar a Liosta Ionadaíoch d’Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe an Chine Daonna i Nollaig 2017.

I 2021, bronnadh Gradam Cré-Umha do héagsúlacht ar NPU ó Ionad Éireannach na Éagsúlachta.

Is iad príomh-mhaoinitheoirí NPU ná An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

May
11
Ellie Níc Fhionnghaile
Na Píobairí Uilleann awarded Community Heritage Grant 2022
, ,
0

Na Píobairí Uilleann are delighted to announce the awarding of Community Heritage Grant 2022 from The Heritage Council of Ireland for our upcoming project “Video tutorial in making a hand-stitched leather bag for the Uilleann Pipes”.

This funding allows Na Píobairí Uilleann to produce a video tutorial on the craft of making a traditional hand-stitched leather bag for the uilleann pipes. It will also aid in the facilitation of a two day workshop in PipeCraft Training Centre on making a hand-stitiched leather bag as part of National Heritage Week 2022. It is intended that through this project the craft will be documented, preserved and encourage more people to engage with it.

Na Píobairí Uilleann would like to thank The Heritage Council of Ireland for their support in ensuring the preservation and sharing of the craft for future generations of bag makers in the uilleann piping communities.

More details to follow.

 

Apr
14
Ellie Níc Fhionnghaile
Registration for Scoil Samhraidh Willie Clancy 2022 Now Open!
,
0

Scoil Samhraidh Willie Clancy 2022 will take place from Saturday 2nd July to Sunday 10th July 2022. Uilleann piping and reedmaking classes will run from Monday 4th to Saturday 9th July inclusive, from 10am until 1pm each day.. Pre-registration is essential. For full details on uilleann piping classes and to register, click here:

Scoil Samhraidh Willie Clancy 2022 – Pre Registration for Uilleann pipes & Reedmaking Classes

Note that all students must make payment via the NPU shop item above, and complete this form to assist with class allocation. For students under 18 years of age, a parent or guardian must return the parental consent form.

Please contact info@pipers.ie with any queries.

Apr
5
Ellie Níc Fhionnghaile
Leo Rowsome Unissued Recording from April 1928 added to Archive
0
, , , ,

Leo Rowsome - Uilleann PipesLeo Rowsome was born 5th April 1903. To mark his birthday, we are delighted to share a previously unissued recording of his piping.
These two set dances, Rodney’s Glory and Bonaparte’s Retreat, were recorded by Leo Rowsome in April 1928.
The record was a test pressing and was never commercially released. 94 years after the recording was made, it is now publicly available for the first time through online archive here.

Special thanks to Helena Rowsome Grimes for sharing the record. Thanks also to Harry Bradshaw for transferring the record and completing the sound restoration work.

We hope you enjoy the music!

Apr
4
Ellie Níc Fhionnghaile
Scholarship Applications Now Open for 2022
,
0

Scholarship Applications Now Open for 2022

NPU to award scholarships to eight young pipers in 2022

Na Píobairí Uilleann will award eight piping scholarships in 2022 to young uilleann pipers. Subject to demand, one scholarship will be reserved for non-Irish applicants. Successful recipients can use their scholarship to avail of tuition at any of the following summer schools:

  • Willie Clancy Summer School – Miltown Malbay, Co. Clare,
  • South Sligo Summer School – Tubbercurry, Co. Sligo,
  • Joe Mooney Summer School – Drumshambo, Co. Leitrim,
  • Scoil Acla – Achill Island, Co. Mayo,
  • Ceol na Coille – Letterkenny, Co. Donegal,
  • Catskills Irish Arts Week – East Durham, N.Y., USA.

The Scholarship process for 2022 is open until midday Monday 2nd May (GMT/UTC). Applications must be supported by recordings of solo piping by the applicant. Click here for further information on how to apply, and see the application form for all terms and conditions. If you or anyone you know may benefit from receipt of a scholarship, we encourage all applications! Applicants must be under 20 years of age at the commencement of the scholarship they wish to attend.

Na Píobairí Uilleann will also be awarding one pipe making scholarship in 2022 to a developing uilleann pipes maker. This will provide the opportunity to spend a week with an established maker at their workshop. More details on the pipemaking scholarship and how to apply will follow. Please contact us with any queries.

Apr
1
Ellie Níc Fhionnghaile
New videos added to the Archive – Session with the Pipers, Leo Rowsome Commemoration, International Women’s Day
,
0

Tom Delany & Caroline Keane (uilleann pipes & concertina)A number of videos of various events over the last few months have been added to our archive. Also available through the archive are the most recent performances from the Piping for the Parlour series. 

 

 

Session with the Pipers – February 2022

Notes & Narratives – February 2022

Session with the Pipers – March 2022

International Women’s Day – March 2022

Leo Rowsome Commemoration – March 2022

Notes & Narratives – March 2022

Piping from the Parlour – 2022

 

Mar
9
Ellie Níc Fhionnghaile
Music Generation Cavan/Monaghan: Come & Try the Uilleann Pipes
,
0
, , ,

Music Generation Cavan/Monaghan will be holding a ‘Try the Pipes’ event on Sunday 13th March from 2pm-5pm in Monaghan Shopping Centre.

This event gives an opportunity for those interested or curious about the uilleann pipes to come along and try the out.

As part of the event Padraig McGovern  and staff from Na Píobairí Uilleann will be there to help in setting up and showing how to play the pipes.

The event is free and all are welcome to attend. 

Mar
7
Ellie Níc Fhionnghaile
International Women’s Day 2022
,
0

Na Píobairí Uilleann are delighted to be marking International Women’s Day 2022 with a recital and screening of the recent documentary film Mná na bPíob on Tuesday 8th March at 8pm.

The recital will feature performances from Dublin based pipers Sorcha Ní Scolaí and Niamh Landale, and Colleen Shanks, a Michigan piper living in Clare. These performances will be live streamed through our channel NPU-TV.

Mná na bPíob was produced by Tyrone Productions and brings to the fore the lesser known stories of a group of female pipers from the mid 19th to 20th century. It also features musical performances from some of Ireland’s leading female pipers.

Doors open at 7:30pm and the recital will start at 8pm on Tuesday 8th March in Na Píóbairí Uilleann, 15 Henrietta St. Dublin1 . Admission is free. All welcome. 

Mar
7
Ellie Níc Fhionnghaile
Celebrating a chieftain: Paddy Maloney ar Chloch le Carn, RTÉ 1
,
0

A celebration of the life and career of Paddy Moloney, uilleann piper, tin whistle player, composer and founding member of The Chieftains is celebrated in this week’s episode from the series of Cloch le Carn on RTÉ 1 at 7pm on Tuesday 8th March.

Born in 1938 into a musical household in Donnycarney on the northside of Dublin, Paddy was surrounded by traditional music from a young age. He would master his craft as an uilleann piper under the watchful eye of tutor Leo Rowsome.

He came to prominence in the late 1960s as part of the group Ceoltóirí Chualann. Paddy would be instrumental in the arrangement and selection of music for the group which was put together by musical director and composer, Seán Ó Riada. The group would record the renowned live album, ‘Ó Riada sa Gaiety’ in 1969.

During his time as managing director of Claddagh Records Paddy would produce over 40 albums, many of them going on to become classics of the genre including The Liffey Banks by Tommie Potts and The Star Above the Garter by Denis Murphy and Julia Clifford.

Paddy Moloney was best known as the founding member of The Chieftains. He would remain front and centre of the group for almost 60 years in a line-up that changed many times over the years and included musicians such as Seán Potts, Michael Tubridy, Martin Fay, Peadar Mercier, Seán Keane, Derek Bell, Kevin Conneff, and Matt Molloy. Since 1962 they have been six-time Grammy Award winners and are recognised as having transformed and popularized Irish folk music around the world, touring and recording to great acclaim.

A founding member of Na Píobairí Uilleann he remained faithful to the piping tradition while courageously venturing into previously uncharted terrain, collaborating with artists such as The Rolling Stones, Sting, Sinéad O’Connor, Marianne Faithful and Ry Cooder. Paddy would be instrumental in helping The Chieftains take home an Oscar for composing and performing the original soundtrack for the Stanley Kubric film, Barry Lyndon.

Highlights of Paddy’s career often coincided with seminal historic events, such as being the first Western group to perform on the Great Wall of China. In Ireland he was involved in many major State occasions, such as Pope John Paul II’s visit to Ireland in 1979 when The Chieftains performed to an audience of over 1.3 million, and in 2011 as part of the historic visit to Ireland of HRH Queen Elizabeth II.

Paddy Moloney passed away in October 2021 following a short illness. This episode of Cloch le Carn looks back at his life and career through the eyes of those closest to him. Contributions from his daughter Aedín, Seán Keane, Michael Tubridy, Seán Potts and Gay McKeon.

Cloch Le Carn, Tuesday 8th March, 7PM on RTÉ One

https://www.rte.ie/gaeilge/2022/0302/1283997-celebrating-a-chieftain-paddy-maloney-ar-chloch-le-carn/

Cookie Notice