Ellie Níc Fhionnghaile
Home  »  Community News  »  Ellie Níc Fhionnghaile
Mar
9
Ellie Níc Fhionnghaile
Piping Scholarship Applications 2023
,
0

Scholarship Applications Now Open for 2023

NPU to award scholarships to six young pipers in 2023

Na Píobairí Uilleann will award six piping scholarships in 2023 to young uilleann pipers. Subject to demand, one scholarship will be reserved for non-Irish applicants. Successful recipients can use their scholarship to avail of tuition at any of the following summer schools:

 • Willie Clancy Summer School – Miltown Malbay, Co. Clare,
 • South Sligo Summer School – Tubbercurry, Co. Sligo,
 • Joe Mooney Summer School – Drumshambo, Co. Leitrim,
 • Scoil Acla – Achill Island, Co. Mayo,
 • Ceol na Coille – Letterkenny, Co. Donegal,
 • Catskills Irish Arts Week – East Durham, N.Y., USA.

The Scholarship process for 2023 is open until 5pm Friday 28th April. Applications must be supported by recordings of solo piping by the applicant. Click here for further information on how to apply, and see the application form for all terms and conditions. If you or anyone you know may benefit from receipt of a scholarship, we encourage all applications! Applicants must be under 20 years of age at the commencement of the scholarship they wish to attend.

Na Píobairí Uilleann will also be awarding one pipe making scholarship in 2023 to a developing uilleann pipes maker. This will provide the opportunity to spend a week with an established maker at their workshop. More details on the pipemaking scholarship and how to apply will follow. Please contact us with any queries.

Jan
23
Ellie Níc Fhionnghaile
Na Píobairí Uilleann achieves Investors in Diversity Silver Award
,
0

NPU Achieves Investors in Diversity Silver Award

Press Release on behalf of Na Píobairí Uilleann

 

Monday 23 January 2023

Na Píobairí Uilleann (NPU) is delighted to have achieved the Investors in Diversity Silver Award from the Irish Centre for Diversity.

The Award reflects the successful work carried out to date by NPU to embed Equality, Diversity & Inclusion (EDI) across the organisation, work that is increasingly important given the diverse interest in the uilleann pipes, both nationally and globally, and the emergence of new voices in Ireland.

NPU Chief Executive Gay McKeon said: “We are delighted with the progress made by Na Píobairí Uilleann to date which has been endorsed by the receipt of this Award. It is a very significant milestone in our journey, striving for excellence in relation to equality, diversity and inclusion.

We have worked to champion these values across our activities and to show leadership in this area, and we are committed to the ongoing process of improvement.

NPU will continue to work with the Irish Centre for Diversity to ensure that we reach all sectors of society, at home and abroad, and that we continue to assert the critical importance of equality, diversity and inclusion.”

In November 2021 NPU achieved the Investors in Diversity Bronze Award and since then the organisation has continued to place equality, diversity and inclusion as a key priority on our agenda of ongoing process improvement. Achievement of the Silver Award is a Strategic Priority of the NPU Organisational Strategy, Sharing the Sound of Ireland 2022-2024.

NPU was recognised with the award following an analysis of its work, policies, training and a series of staff interviews in relation to diversity and inclusion. A commitment to continuous improvement is a goal shared by both organisations and NPU will now prepare for the next step of the journey in enhancing its status further.

Irish Centre for Diversity Managing Director, Caroline Tyler comments: “Congratulations to all the team at Na Píobairí Uilleann on achieving Investors in Diversity Silver. We look forward to working with them on the next stage of their journey and celebrating the impact across the whole organisation – both across Ireland and globally.”

Investors in Diversity is Ireland’s premier EDI performance accreditation mark. The programme supports the journey of continuous improvement by providing a structured framework to transform practices and culture. This accreditation complements the Safe to Create programme, a Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media initiative, adopted by NPU in November 2022.

About Na Píobairí Uilleann

Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers was founded in 1968 when there were less than 100 uilleann pipers remaining. Today NPU is a thriving arts organisation dedicated to Sharing the Sound of Ireland through Access, Education, Performance and Preservation.

Since unveiling its restored Georgian premises at 15 Henrietta Street, Dublin, in January 2007, NPU has been busy catering for the expanding demand for regular tuition, as well as releasing many significant publications and recordings. With demand for pipes considerably exceeding supply, a dedicated Training Centre – PipeCraft – was established in 2011 to deliver training in the very highly skilled craft of uilleann pipemaking.

NPU is accredited by UNESCO as a competent Non-governmental Organisation in the field of Intangible Cultural Heritage (ICH). NPU lobbied the Irish Government to ratify the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage which resulted in the inclusion of Uilleann Piping on the UNESCO representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in December 2017.

In 2023, NPU achieved the Investors in Diversity Silver Award from the Irish Centre for Diversity.

Na Píobairí Uilleann’s primary funding agencies include The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon, Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, and Dublin City Council.

Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta St., Dublin 1, Ireland

Tel: +353-1-8730093

Email: info@pipers.ie

Website: www.pipers.ie

Facebook: www.facebook.com/napiobairiuilleann

Twitter: www.twitter.com/napiobairi

Instagram: www.instagram.com/napiobairiuilleann/

 

Baineann NPU Gradam Airgid d’Infheisteoirí san Ilghnéitheacht amach

Preasráiteas ó Na Píobairí Uilleann

Dé Luain 23ú Eanáir

Tá an-áthas ar Na Píobairí Uilleann (NPU) an Gradam Airgid d’Infheisteoirí san Ilghnéitheacht a bhaint amach ó Ionad na hÉireann um an Ilghnéitheacht.

Léiriú é an Gradam ar an obair rathúil atá déanta ag NPU go dtí seo leis an gComhionannas, leis an Ilghnéitheacht agus leis an Ionchuimsiú a fhréamhú san eagraíocht. Tá fás ag teacht ar thábhacht na hoibre seo mar gheall ar an ilghnéitheacht a bhaineann leis an spéis a chuirtear sna píb uilleann, in Éirinn agus go hidirnáisiúnta, agus mar gheall ar theacht chun cinn guthanna nua in Éirinn.

Bhí an méid seo le rá ag príomhfheidhmeannach NPU, Gay McKeon: “Tá an-áthas orainn faoin dul chun cinn atá déanta ag NPU go dtí seo, dul chun cinn a bhfuil aitheantas tugtha ag bronnadh an Ghradaim seo dó. Cloch mhíle shuntasach inar dturas atá ann, agus muid ag iarraidh ardchaighdeán feabhais a bhaint amach i dtaca leis an gComhionannas, leis an Ilghnéitheacht agus leis an Ionchuimsiú.

Tá obair déanta againn leis na luachanna seo a chur chun cinn inar gcuid ghníomhachtaí agus le ceannaireacht a léiriú sa réimse seo, agus táimid tiomanta don phróiseas leanúnach feabhsaithe.

Leanfaidh NPU ar aghaidh lena chuid oibre le hIonad na hÉireann um an Ilghnéitheacht le cinntiú go dtiocfaimid chomh fada le gach grúpa sa tsochaí, in Éirinn agus thar lear, agus go leanfaimid orainn ag leagadh béime ar thábhacht mhór an Chomhionannais, na hIlghnéitheachta, agus an Ionchuimsithe.”

I mí na Samhna 2021 bhain NPU an Gradam Cré-umha d’Infheisteoirí san Ilghnéitheacht amach, agus ó shin amach tá tosaíocht ag an gComhionannas, ag an Ilghnéitheacht agus ag an Ionchuimsiú ar an gclár oibre atá againn don phróiseas leanúnach feabhsaithe. Tosaíocht straitéiseach de chuid Straitéis eagraíochta NPU, Sharing the Sound of Ireland 2022-2024, is ea baint amach an Ghradaim Airgid seo.

Is ar lorg anailís a rinneadh ar a chuid oibre, ar a pholasaithe agus ar a chuid traenála, agus ar lorg agallaimh a cuireadh ar bhaill foirne faoi chúrsaí ilghnéitheachta agus ionchuimsithe, a tugadh aitheanta do NPU leis an nGradam Airgid. Sprioc atá ag an dá eagraíocht is ea an dul chun cinn, agus beidh NPU ag ullmhú anois don chéad chéim eile ina thuras le stádas níos airde fós a bhaint amach.

Deir stiúrthóir bainistíochta Ionad na hÉireann um an Ilghnéitheacht, Caroline Tyler: ‘Comhghairdeas leis an bhfoireann ar fad ag NPU as an nGradam Airgid d’Infheisteoirí a bhaint amach. Táimid ag súil le bheith ag obair leo ar an gcéad chuid eile dá dturas, agus le ceiliúradh a dhéanamh ar an tionchar atá aige ar an eagraíocht – in Éirinn agus ar fud an domhain.

Is é ‘Infheisteoirí san Ilghnéitheacht’ príomhchomhartha creidiúnaithe na hÉireann maidir le feidhmiú an Chomhionannais, na hIlghnéitheachta agus an Ionchuimsithe. Tacaíonn an eagraíocht le turas leanúnach an fheabhais trí fhráma struchtúrtha a chur ar fáil a bhfuil sé mar aidhm aige cleachtais agus cultúr a athrú. Cuireann an creidiúnú seo leis an gclár Safe to Create, tionscnamh de chuid an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán, ar ghlac NPU leis i mí na Samhna 2022.

Eolas faoi Na Píobairí Uilleann

Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU) in 1968 ag an am a cheaptar go raibh níos lú ná 100 píobaire uilleann fágtha sa tír. Ach is eagraíocht atá faoi bhláth inniu í agus é mar aidhm aici Fuaim na hÉireann a roinnt trí Rochtain, trí Oideachas, trí Thaibhiú agus trí Chaomhnú.

Ón am ar oscail NPU a áitreabh i dteach Seoirseach athchóirithe i 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath in 2007 tá sé ag freastal ar an éileamh atá ag fás gan stad ar oiliúint rialta ar an uirlis. Tá sé ag foilsiú agus ag eisiúint taifeadtaí tábhachtacha ó shin i leith freisin.   Toisc go bhfuil éileamh thar na bearta ar an uirlis í fhéin, bhunaigh NPU a sainionad oiliúna PipeCraft in 2011 chun oiliúint a chur ar fáil ins an saincheird ardoilte de dhéantús píbe.

Tá NPU creidiúnaithe le hEagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) mar eagraíocht neamhrialtasach inniúil (NGO) in san earnáil a bhaineann le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe (ICH).

Chuaigh NPU i mbun stocaireachta le Rialtas na hÉireann chun go ndaingneodh sé Coinbhinsiún UNESCO maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe. De thoradh ar sin chuir UNESCO Píobaireacht Uilleann ar a Liosta Ionadaíoch d’Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe an Chine Daonna i Nollaig 2017.

In 2023 bhronn Ionad na hÉireann um Ilchineálacht a nDámhachtain Airgid um Ilchineálacht ar NPU.

Is iad príomh-mhaoinitheoirí NPU ná Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

 Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, Éire

Teileafón: +353-1-8730093

Ríomhphost: info@pipers.ie

Suíomh idirlín:  www.pipers.ie

Facebook: www.facebook.com/napiobairiuilleann

Twitter: www.twitter.com/napiobairi

Instagram: www.instagram.com/napiobairiuilleann/

Jan
18
Ellie Níc Fhionnghaile
Organisational Announcement
,
0

New staff appointment announced by Na Píobairí Uilleann / Baill foirne nua fógartha ag Na Píobairí Uilleann

Wednesday 18th January 2023

Na Píobairí Uilleann is pleased to announce the appointment of Muireann Ní Shé to the administrative staff of the organisation following an extensive recruitment process.

Muireann will succeed Fionntan Byrne as the NPU Education Programmes Co-Ordinator as he departs to work in the civil service.

Taking up her position on January 9, Muireann will work with all existing education partnerships and ensure the continued success of all our education programmes in uilleann piping, reedmaking and pipemaking. Muireann will report to the Administrator.

Speaking about the organisational developments, NPU Chief Executive Gay McKeon said: “On behalf of the Na Píobairí Uilleann I would like to sincerely thank Fionntan for his contribution to the work and progress of NPU over the past number of years and wish him the very best in his future endeavours. I would also like to congratulate Muireann on her appointment and wish her every success in her new role.”

Muireann Ní Shé is an uilleann piper, singer and multi-instrumentalist from Ballinhassig in County Cork. Born into an Irish speaking family, Muireann has been deeply immersed in traditional music all her life.

Muireann has a passion for music education and is an experienced tutor of the pipes, flute and whistle. She is also highly experienced in teaching musicianship and Suzuki violin in primary schools where she uses traditional music and song as a foundation. Muireann holds a First Class Honours BMus degree from the MTU Cork School of Music where she gained significant experience in choral conducting, orchestral arranging and composition.

About Na Píobairí Uilleann

Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers was founded in 1968 when there were less than 100 uilleann pipers remaining. Today NPU is a thriving arts organisation dedicated to Sharing the Sound of Ireland through Access, Education, Performance and Preservation.

Since unveiling its restored Georgian premises at 15 Henrietta Street, Dublin, in January 2007, NPU has been busy catering for the expanding demand for regular tuition, as well as releasing many significant publications and recordings. With demand for pipes considerably exceeding supply, a dedicated Training Centre – PipeCraft – was established in 2011 to deliver training in the very highly skilled craft of uilleann pipemaking.

NPU is accredited by UNESCO as a competent Non-governmental Organisation in the field of Intangible Cultural Heritage (ICH). NPU lobbied the Irish Government to ratify the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage which resulted in the inclusion of Uilleann Piping on the UNESCO representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in December 2017.

In 2023, NPU achieved the Investors in Diversity Silver Award from the Irish Centre for Diversity.

Na Píobairí Uilleann’s primary funding agencies include The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon, Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, and Dublin City Council.

Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta St., Dublin 1, Ireland
Tel: +353-1-8730093
Email: info@pipers.ie
Web:  www.pipers.ie
Facebook: www.facebook.com/napiobairiuilleann
Twitter: www.twitter.com/napiobairi

Preaseisiúint de chuid Na bPíobairí Uilleann

Dé Ceadaoin 18ú Eanáir, 2023

Tá áthas ar Na Píobairí Uilleann a fhógairt gur ceapadh Muireann Ní Shé mar bhaill de mheitheal riaracháin na heagraíochta i ndiaidh phróiseas fairsing earcaíochta.

Tiocfaidh Muireann i gcomharbas ar Fionntan Byrne mar chomhordaitheoir clár oideachais  NPU, agus Fionntan ag fágáil le hobair sa státseirbhís.

Thosaigh Muireann ar an 9ú hEanáir agus beidh sí ag obair lenar comhpháirtithe oideachais chun cúrsaí agus ceardlanna píobaireacht, ar ghiolcacha agus ag déanamh píob a eagrú agus a chur a fáil d’fhoghlaimeoirí agus muintir na bPíob uilleann ar fud na cruinne. Tuairisceoidh sí go díreach don Riarthóir.

Ag caint dó ar na forbairtí eagraíochta dúirt an príomhfheidhmeannach, Gay McKeon: “Ba mhaith liom, thar ceann na bPíobairí Uilleann, buíochas ó chroí a ghabháil le Fionntan as a ndearna sé ó thaobh obair agus forbairt NPU le roinnt blianta anuas, agus guím gach rath ar amach anseo. Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le Muireann Ní Shé as a gceapachán agus guím gach rath uirthi ina ról nua.”

Is as Béal Átha an Cheasaigh i gContae Chorcaí do Mhuireann Ní Shé. Is píobaire, amhránaí agus ceoltóir ildánach í. Tá Gaeilge aici ón gcliabhán agus bhí ceol traidisiúnta riamh ag croí lár a saol.

Tá dúil ar leith aici san Oideachais Ceoil agus tá an-thaithí aici mar theagascóir ar na píob, ar an bhfliúit agus ar an bhfeadóg stáin. Tá taithí ar leith aici chomh maith mar mhúinteoir ceoltóireachta i mbunscoileanna, ina usáideann sí ceol agus amhráin traidisiúnta mar bunfhoinse . Bhain Muireann céim céadonóracha amach (BMus) ag Ceoil Scoil Chorcaí MTU agus is ann a mhuscail sí a suim sa chumadóireacht, sa chórstiúrthóireacht agus i gcóiriú ceoil freisin.

Eolas faoi Na Píobairí Uilleann

Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU) in 1968 ag an am a cheaptar go raibh níos lú ná 100 píobaire uilleann fágtha sa tír. Ach is eagraíocht atá faoi bhláth inniu í agus é mar aidhm aici Fuaim na hÉireann a roinnt trí Rochtain, trí Oideachas, trí Thaibhiú agus trí Chaomhnú.

Ón am ar oscail NPU a áitreabh i dteach Seoirseach athchóirithe i 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath in 2007 tá sé ag freastal ar an éileamh atá ag fás gan stad ar oiliúint rialta ar an uirlis. Tá sé ag foilsiú agus ag eisiúint taifeadtaí tábhachtacha ó shin i leith freisin.   Toisc go bhfuil éileamh thar na bearta ar an uirlis í fhéin, bhunaigh NPU a sainionad oiliúna PipeCraft in 2011 chun oiliúint a chur ar fáil ins an saincheird ardoilte de dhéantús píbe.

Tá NPU creidiúnaithe le hEagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) mar eagraíocht neamhrialtasach inniúil (NGO) in san earnáil a bhaineann le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe (ICH).

Chuaigh NPU i mbun stocaireachta le Rialtas na hÉireann chun go ndaingneodh sé Coinbhinsiún UNESCO maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe. De thoradh ar sin chuir UNESCO Píobaireacht Uilleann ar a Liosta Ionadaíoch d’Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe an Chine Daonna i Nollaig 2017.

In 2023 bhronn Ionad na hÉireann um Ilchineálacht a nDámhachtain Airgid um Ilchineálacht ar NPU.

Is iad príomh-mhaoinitheoirí NPU ná Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

 Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, Éire
Teileafón: +353-1-8730093
Ríomhphost: info@pipers.ie
Suíomh idirlín:  www.pipers.ie
Facebook: www.facebook.com/napiobairiuilleann
Twitter: www.twitter.com/napiobairi

Oct
18
Ellie Níc Fhionnghaile
Arts Council seeks advisory, research and assessment services in Festivals
,
0
,

Arts Council seeks advisory, research and assessment services in Festivals

The Arts Council is seeking the procurement of Festival Advisory, Assessment and Research services to support the delivery of the Arts Council’s Festival Policy and Strategy 2020-2025.

We currently wish to encourage qualification applications from candidates in festivals and event management and we will be running mini-competitions for Advisory, Assessment and Research services through the Arts Council’s Dynamic Purchasing System (DPS) which allows for a greater diversity of voices as we work to support and develop the arts in Ireland in 2023.

The Artform Support Service Dynamic Purchasing System (DPS) has been launched on eTenders (RFT  215450 – AC/2022/16).

The DPS is a two stage process. The first stage is the qualification stage and involves applicants qualifying to be members of categories and sub-categories within the DPS: eg. Adviser Services (Category) Festivals (Sub-Category), by demonstrating sufficient skills and experience. Membership will be valid for the life of the DPS (10 years) and new candidates can join at any time during this period. In the second stage, qualified candidates will be invited to apply for opportunities within their categories/sub-categories when they arise.

Applicants may apply to: provide application assessment services, provide policy advice or conduct research projects. Those with a demonstrable background and experience in: festival and event programmes and management, festival and events academic research or arts policy development may wish to apply.

In line with the Arts Council’s Equality, Diversity and Inclusion Policy, we welcome and encourage applications that are reflective of the diversity of Irish society.

Prospective applicants can discuss the above further by contacting in the first instance Laura Ivers Laura.Ivers@artscouncil.ie or Head of Festivals and Events karl.wallace@artscouncil.ie

Further information can be found on the Arts Council website https://www.artscouncil.ie/Artform_Support_Services_Procurement/

Oct
3
Ellie Níc Fhionnghaile
Job Vacancy: Administrative Assistant – Education Programmes
, ,
0
, , ,

Administrative Assistant – Education Programmes

Role description

 Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers was founded in 1968 to promote the playing and manufacture of the uilleann pipes and Irish traditional music in general. We have extensive music tuition, pipemaking training, publications and public performance programmes and provide a wide range of services through our web-based resources.

With a growing worldwide membership and expanding events programmes, we now have a vacancy for a full time Administrative Assistant position reporting to the Administrator.

 • The successful candidate will ideally have experience in programming and planning of events, possess excellent communications, interpersonal and organisational skills and have a working knowledge of Microsoft Office. The ability to work to strict deadlines is essential. Knowledge and appreciation of Irish traditional music is essential and the ability to play the uilleann pipes is desirable.

Key Responsibilities

Communication

 • Communicating effectively with stakeholders

Administration

 • Developing relationships with existing and new partnership organisations
 • Identifying appropriate funding opportunities and preparation of funding applications
 • Developing and implementing budgets in relation to tuition and public performance programmes
 • Preparation of tutor and artist contracts
 • Coordination of weekly classes in 15 Henrietta Street and nationwide
 • Coordination of courses delivered at our PipeCraft facility
 • Administration of NPU’s Pipes on Loan scheme including loan agreements and the ongoing repair and maintenance of instruments
 • Provide cover for and assisting with sales order fulfilment
 • Providing cover for administrative tasks

Event Management

 • Management of NPU public events (Try the Pipes events, piping programme at Scoil Samhraidh Willie Clancy, Tionóil, the Ace and Deuce of Piping concert, the Breandán Breathnach and Leo Rowsome commemorative events)
 • Promotion of public events and public engagement

Financial Administration

 • Ability to prepare budgets for specific projects and programmes
 • Input to annual arts plan

Health and Safety

 • Responsibility for implementing the NPU Health and Safety policy at our PipeCraft instrument training centre
 • Undertake regular Health and Safety Audits

Governance

 • Overseeing the operation of the NPU Child Protection Policy and related policies
 • Overseeing the operation of the NPU Volunteer Policy
 • Adherence to and promotion of NPU equality, diversity and inclusion policies

Personal Skills

 • Good administrative and organisational skills
 • Excellent communication skills – written and phone
 • Ability to work as part of a team
 • Ability to work to deadlines
 • Knowledge of Microsoft Office including Word, Excel, also databases, accounting software is an advantage
 • Ability to work on own initiative

 Salary will be commensurate with the level of experience. 

Closing date for applications is Friday 14th October 2022

Letter of application, together with detailed CV addressed to The Administrator, Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta Street, Dublin 1, D01 N504 or by email to daniela@pipers.ie to arrive not later than 5pm on Friday 14th October 2022.

Sep
28
Ellie Níc Fhionnghaile
Na Píobairí Uilleann welcomes measures announced in Budget 2023 regarding uilleann pipe and harp making
,
0

Na Píobairí Uilleann welcomes measures announced in Budget 2023 regarding uilleann pipe and harp making

Press Release on behalf of Na Píobairí Uilleann

Wednesday 28th September 2022

Na Píobairí Uilleann [The Society of Irish Pipers] welcomes the announcement that the government has agreed to provide income tax relief for uilleann pipe makers and harp makers, to apply to proceeds from the sale of the instruments in Budget 2023.

The fundamental aims of Na Píobairí Uilleann are to support the playing and making of uilleann pipes. We wish to acknowledge the ongoing work of the Irish Government and both Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and the Media, Catherine Martin and Minister for Finance, Pascal Donohoe in their support for the highly skilled crafts practiced by instrument makers in Ireland.

Na Píobairí Uilleann is directly involved in the training and development of uilleann pipe and Irish harp makers through courses delivered at our instrument making training facility, PipeCraft. A range of courses, including third-level courses in pipe making and harp making are offered at PipeCraft in conjunction with Ballyfermot College of Further Education.

For further information on the activities of Na Píobairí Uilleann, please visit our website www.pipers.ie

2021 Annual Report:

https://pipers.ie/wp-content/uploads/2022/07/Annual-Report-and-Audited-Accounts-of-Na-Piobairi-Uilleann-2021-1.pdf

2022-2024 Organisational Strategy “Sharing the Sound of Ireland”:

https://pipers.ie/wp-content/uploads/2022/05/NPU_Strategy-2022_Online.pdf

About Na Píobairí Uilleann

Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers was founded in 1968 when there were

less than 100 uilleann pipers remaining. Today NPU is a thriving arts organisation dedicated to Sharing the Sound of Ireland through Access, Education, Performance and Preservation.

Since unveiling its restored Georgian premises at 15 Henrietta Street, Dublin, in January 2007, NPU has been busy catering for the expanding demand for regular tuition, as well as releasing many significant publications and recordings. With demand for pipes considerably exceeding supply, a dedicated Training Centre – PipeCraft – was established in 2011 to deliver training in the very highly skilled craft of uilleann pipemaking.

NPU is accredited by UNESCO as a competent Non-governmental Organisation in the field of Intangible Cultural Heritage (ICH). NPU lobbied the Irish Government to ratify the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage which resulted in the inclusion of Uilleann Piping on the UNESCO representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in December 2017.

In 2021, NPU achieved the Diversity Bronze Award from the Irish Centre for Diversity.

Na Píobairí Uilleann’s primary funding agencies include The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon, Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, and Dublin City Council.

Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta St., Dublin 1, Ireland

Tel: +353-1-8730093

Email: info@pipers.ie 

Web:  www.pipers.ie

Facebook: www.facebook.com/napiobairiuilleann

Twitter: www.twitter.com/napiobairi

 


Cuireann Na Píobairí Uilleann fáilte roimh na bearta a fógraíodh i mBuiséid 2023 maidir le déantús píb uilleann agus cláirseach

Preasráiteas ó Na Píobairí Uilleann

Dé Céardaoin 28ú Meán Fómhair 2022

Cuireann Na Píobairí Uilleann fáilte roimh na bearta a fógraíodh i mBuiséid 2023 maidir le déantús píb uilleann agus cláirseach.

Is iad aidhmeanna bunúsach Na bPíobairí Uilleann na tacaíocht a thabhairt do sheinm agus déantús píb uilleann. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabhail leis an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin agus an Aire Airgeadais, Pascal Donohoe as ucht a dtacaíocht don tsaincheird ardoilte dhéantús uirlisí ceoil in Éirinn.

Bíonn Na Píobairí Uilleann ag obair go dlúth le déantóirí píb agus cláirseach trí chúrsaí a bhionn ar siúl i sainionad oiliúna PipeCraft. Tá cúrsaí tríú leibhéal ar fáil i ndéantús píbe agus cláirseach i Pipecraft i gcomhar le Coláiste Breisoideachais Baile Formaid.

Chun tuilleadh eolas a fhail ar imeachtaí Na Píobairí Uilleann, téigh chuig www.pipers.ie

Eolas faoi Na Píobairí Uilleann

Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU) in 1968 ag an am a cheaptar go raibh níos lú ná 100 píobaire uilleann fágtha sa tír. Ach is eagraíocht atá faoi bhláth inniu í agus é mar aidhm aici Fuaim na hÉireann a roinnt trí Rochtain, trí Oideachas, trí Thaibhiú agus trí Chaomhnú.

Ón am ar oscail NPU a áitreabh i dteach Seoirseach athchóirithe i 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath in 2007 tá sé ag freastal ar an éileamh atá ag fás gan stad ar oiliúint rialta ar an uirlis. Tá sé ag foilsiú agus ag eisiúint taifeadtaí tábhachtacha ó shin i leith freisin.   Toisc go bhfuil éileamh thar na bearta ar an uirlis í fhéin, bhunaigh NPU a sainionad oiliúna PipeCraft in 2011 chun oiliúint a chur ar fáil ins an saincheird ardoilte de dhéantús píbe.

Tá NPU creidiúnaithe le hEagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) mar eagraíocht neamhrialtasach inniúil (NGO) in san earnáil a bhaineann le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe (ICH).

Chuaigh NPU i mbun stocaireachta le Rialtas na hÉireann chun go ndaingneodh sé Coinbhinsiún UNESCO maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe. De thoradh ar sin chuir UNESCO Píobaireacht Uilleann ar a Liosta Ionadaíoch d’Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe an Chine Daonna i Nollaig 2017.

In 2021 bhronn Ionad na hÉireann um Ilchineálacht a nDámhachtain Chré-umha um Ilchineálacht ar NPU.

Is iad príomh-mhaoinitheoirí NPU ná Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

 Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, Éire

 Teileafón: +353-1-8730093

 Ríomhphost: info@pipers.ie

 Suíomh idirlín:  www.pipers.ie

 Facebook: www.facebook.com/napiobairiuilleann

Twitter: www.twitter.com/napiobairi

Aug
19
Ellie Níc Fhionnghaile
Launch of ‘Music for the Irish Pipes: Volume 3’
,
0
, , , ,

Uilleann Pipers publish latest music collection

Press release on behalf of Na Píobairí Uilleann

Thursday August 18th 2022

Na Píobairí Uilleann (NPU) is today delighted to announce the launch by the Lord Mayor of Dublin, Caroline Conroy of Music for the Irish Pipes: Volume 3, a collection of Irish piping music transcribed by Joe Doyle.   

Music for the Irish Pipes: Volume 3 is the latest in a series of publications that make the music of the uilleann pipes accessible to students in a practical way. The book interprets classic recordings from the past, bringing this music to present day players. This publication will help to support the great tradition of uilleann piping, with knowledge passed from generation to generation.

The author of the book is Joe Doyle, a gifted piper and a talented teacher. Music for the Irish Pipes: Volume 3 is Joe’s fourth publication for NPU and with this latest book, Joe has now published transcriptions of more than 1,000 tunes.

Joe Doyle has taught piping in NPU in a voluntary capacity for over 30 years, freely sharing his enthusiasm and knowledge of the pipes with many, many people of all ages over that period.  On a weekly basis, Joe has travelled across the city to teach here in Henrietta Street, ensuring that uilleann piping survives and thrives.

Speaking about today’s launch, the Lord Mayor of Dublin, Caroline Conroy said:

“It gives me great pleasure to launch Music for the Irish Pipes: Volume 3, NPU plays a vital role in the cultural life of Dublin. NPU’s strategic approach over many years has transformed the landscape of uilleann piping. Their Pipes on Loan Programme, Try the Pipes Events and outreach tuition services have provided cultural engagement and musical opportunities to Ireland’s increasingly diverse society.”

NPU Chief Executive and uilleann piper Gay McKeon also commented:

“Na Píobairí Uilleann’s latest publication Music for the Irish Pipes: Volume 3 is a wonderful addition to the store of practical resources the organisation has made available to piping students and traditional music enthusiasts. This latest volume brings piping of the past into the hands of young players, ensuring that the rich cultural legacy of the uilleann pipes continues to flourish. We are very grateful for the ongoing financial support of both the Arts Council and the Department Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media which has contributed to an exponential growth in interest in playing and making of uilleann pipes, a unique and iconic element of our rich cultural heritage.”

Na Píobairí Uilleann

Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers was founded in 1968 when there were less than 100 uilleann pipers remaining. Today NPU is a thriving arts organisation dedicated to Sharing the Sound of Ireland through Access, Education, Performance and Preservation.

Since unveiling its restored Georgian premises at 15 Henrietta Street, Dublin, in January 2007, NPU has been busy catering for the expanding demand for regular tuition, as well as releasing many significant publications and recordings. With demand for pipes considerably exceeding supply, a dedicated Training Centre – PipeCraft – was established in 2011 to deliver training in the very highly skilled craft of uilleann pipemaking.

NPU is accredited by UNESCO as a competent Non-governmental Organisation in the field of Intangible Cultural Heritage (ICH). NPU lobbied the Irish Government to ratify the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage which resulted in the inclusion of Uilleann Piping on the UNESCO representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in December 2017.

In 2021, NPU achieved the Diversity Bronze Award from the Irish Centre for Diversity.

Na Píobairí Uilleann’s primary funding agencies include The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon, Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, and Dublin City Council.

An bailiúchán ceoil is déanaí á fhoilsiú ag Na Píobairí Uilleann

Preasráiteas ó Na Píobairí Uilleann

Déardaoin 18 Lúnasa 2022

Tá áthas ar Na Píobairí Uilleann (NPU) a fhógairt go bhfuil Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath Caroline Conroy chun Music for the Irish Pipes: Volume 3, bailiúchán de cheol píobaireachta na hÉireann tras-scríofa ag Joe Doyle a sheoladh inniu.

Is é Music for the Irish Pipes: Volume 3 an ceann is déanaí de shraith foilseachán a chuireann ceol phíb uilleann ar fáil d’fhoghlaimeoirí ar bhonn praiticiúil. Baineann an leabhar brí as seoid-taifeadtaí ón am atá caite agus cuireann sé an ceol seo ar fáil do sheinnteoirí an lae inniu. Tabharfaidh an foilseachán tacaíocht do thraidisiún luachmhar na píobaireachta uilleann trí eolas a chur ar aghaidh ó ghlúin go glúin.

Is é údar an leabhair ná Joe Doyle, píobaire den scoth agus fear a bhfuil bua ar leith aige mar

mhúinteoir. Is é Music for the Irish Pipes: Volume 3 an ceathrú foilseachán ó Joe agus leis an leabhar seo tá os cionn 1000 tiúin tras-scríofa agus foilsithe anois aige.

Tá Joe ag múineadh píobaireachta le NPU ar bhonn deonach le os cionn 30 bliain é ag roinnt go fial flaithiúil a ghrá don phíb agus a chuid eolais fúithi leis an iliomad duine de gach aois le linn na tréimhse sin.  Taistealaíonn Joe trasna ó thaobh amháin de chathair Bhaile Átha Cliath don taobh eile gach seachtain chun múineadh i gceannáras NPU i Sráid Henrietta ag déanamh cinnte de go mairfidh agus go dtiocfaidh bláth ar ar an bpíobaireacht uilleann.

Agus í a labhairt faoin seoladh inniu, dúirt Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath, Caroline Conroy:

“Tugann sé an-phléisiúr dom Music for the Irish Pipes: Volume 3 a sheoladh. Tá ról fíorthábhachtach ag NPU i saol cultúrtha Bhaile Átha Cliath. Tá cur chuige straitéiseach NPU le blianta fada tar éis an tírdhreach don phíobaireacht uilleann a athrú ó bhonn. Tá a gclár ‘Píb ar Iasacht’, a gclár ‘Bain Triail as an bPíb’ agus a gclár for-rochtana de sheirbhísí teagaisc tar éis teagmháil chultúrtha a spreagadh agus deiseanna ceoil a chur ar fáil do phobal na hÉireann, pobal atá ag éirí níos ilchineálaí gach lá.”

Dúirt Príomhfheidhmeannach NPU Gay McKeon atá ina phiobaire é fhéin:

“Is ábhar breise iontach é Music for the Irish Pipes: Volume 3 an foilseachán is déanaí seo ó NPU a chuireann leis an stór d’acmhainní praiticiúla atá curtha ar fáil ag an eagraíocht d’fhoghlaimeoirí píobaireachta agus dóibh siúd a bhfuil grá acu don cheol traidisiúnta. Tugann an t-imleabhar is déanaí seo píobaireacht ón am atá caite isteach i lámha na seinnteoirí óga agus mar sin cinntíonn sé go leanfaidh oidhreacht shaibhir chultúrtha na píobaireachta uilleann ar aghaidh ag teacht faoi bhláth. Táimid buíoch as an tacaíocht leanúnach airgeadais a fhaighimid ón gComhairle Ealaíon agus ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán atá tar éis cur leis an bhfás as cuimse atá ag teacht ar an suim atá ag daoine an phíb uilleann a sheinm agus a dhéanamh, an ghné leithleach íocónach seo d’ár n-oidhreacht shaibhir chultúrtha.”           

Na Píobairí Uilleann

Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU) in 1968 ag an am a cheaptar go raibh níos lú ná 100 píobaire uilleann fágtha sa tír. Ach is eagraíocht atá faoi bhláth inniu í agus é mar aidhm aici Fuaim na hÉireann a Roinnt trí Rochtain, trí Oideachas, trí Thaibhiú agus trí Chaomhnú.

Ón am ar oscail NPU a áitreabh i dteach Seoirseach athchóirithe i 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath in 2007 tá sé ag freastal ar an éileamh atá ag fás gan stad ar oiliúint rialta ar an uirlis. Tá sé ag foilsiú agus ag eisiúint taifeadtaí tábhachtacha ó shin i leith freisin.   Toisc go bhfuil éileamh thar na bearta ar an uirlis í fhéin, bhunaigh NPU a sainionad oiliúna PipeCraft in 2011 chun oiliúint a chur ar fáil ins an saincheird ardoilte de dhéantús píbe.

Tá NPU creidiúnaithe le hEagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) mar eagraíocht neamhrialtasach inniúil (NGO) in san earnáil a bhaineann le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe (ICH).

Chuaigh NPU i mbun stocaireachta le Rialtas na hÉireann chun go ndaingneodh sé Coinbhinsiún UNESCO maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe. De thoradh ar sin chuir UNESCO Píobaireacht Uilleann ar a Liosta Ionadaíoch d’Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe an Chine Daonna i Nollaig 2017.

In 2021 bhronn Ionad na hÉireann um Ilchineálacht a nDámhachtain Chré-umha um Ilchineálacht ar NPU.

Is iad príomh-mhaoinitheoirí NPU ná Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Aug
10
Ellie Níc Fhionnghaile
The Ace & Deuce of Piping Concert 2022 – Tickets for Sale Now!
,
0
, , , , , , , ,

Na Píobairí Uilleann are delighted to be returning to an in-person concert this year in front of a live audience at Liberty Hall Theatre, Dublin. The concert will take place on Saturday 1st October at 8pm.

The Ace and Deuce of Piping Concert is Na Píobairí Uilleann’s annual flagship concert. For many years the concert has presented some of the finest traditional musicians, singers and dancers from Ireland and abroad.

Tickets available on Eventbrite at aceanddeuce.eventbrite.com or contact info@pipers.ie / +353-1-8730093

Prices: €25 (Senior/Student/Unwaged €20) // Family ticket €70 (admits 4)

This year’s concert will be presented by Áine Ní Bhreisleáin and performers are listed below:
 • Jarlath Henderson (uilleann pipes)
 • Sorcha Costello (fiddle)
 • Elaine Reilly (banjo)
 • Catherine McHugh (piano)
 • Ciarán Mac Fheidhlimidh (uilleann pipes)
 • Ciarán Ó Maonaigh (fiddle)
 • Steve Cooney (guitar)
 • Deirdre Collis (whistle / button accordion)
 • Mary Corcoran (piano)
 • Ellie Níc Fhionnghaile (song)

Poster designed by Sinéad Kennedy.

Ace & Deuce of Piping Concert 2022 Poster

Jul
12
Ellie Níc Fhionnghaile
Na Píobairí Uilleann awarded funding by Music Network through Music Capital Scheme
0

Na Píobairí Uilleann are delighted to have been awarded funding by Music Network through the current round of the Music Capital Scheme. This funding from the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, will go towards the purchase of practice sets for the Pipes on Loan Programme, our instrument rental initiative.

The Pipes on Loan Programme provides high-quality starter instruments to learners, removing economic barriers to access the uilleann pipes. This funding will allow Na Píobairí Uilleann to expand the Pipes on Loan Programme in order to meet growing demand for access to quality instruments for beginners.

Na Píobairí Uilleann would like to thank Music Network for their support in ensuring access to the uilleann pipes for future generations.

#napiobairi #uilleann #sharingthesound #access

May
17
Ellie Níc Fhionnghaile
Funding Opportunity: Scoileanna Ildánacha / Creative Schools 2022
,
0

Scoileanna Ildánacha / Creative Schools 2022

Scoileanna Ildánacha / Creative Schools 2022 welcomes applications from schools and Youthreach centres across the country who would like to join the programme.  The deadline for application is 17.30 on Thursday 2 June 2022.

The purpose of Scoileanna Ildánacha/Creative Schools is to support schools and Youthreach centres to put the arts and creativity at the heart of children’s and young people’s lives. Participating schools/centres will take part in a guided journey over two years to develop a Creative Schools Plan unique to each school, and begin to implement it.  Key supports offered by this award include up to nine days per year of expert support and advice from a Creative Associate assigned to each school/centre, and a €4,000 grant towards activities and projects arising. 

All applications to the Arts Council are made through the Arts Council’s online services system.  Schools and Youthreach centres interested in applying to Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2022 can register an account on the Arts Council’s online services system here. The system is open to receive applications, and the final deadline for application is 17.30 on Thursday 2 June 2022.

All Department of Education-recognised primary and post-primary schools and Youthreach centres that have not already participated in a previous round of Creative Schools are invited to apply.

Further information about the programme and how to apply is available here.

If you have any questions at all please contact creativeschools@artscouncil.ie

The Arts Council are running online information clinics about Creative Schools and how to apply.   The clinics are for representatives of Primary and Post Primary Schools, Special Schools and Youthreach Centres who are interested in participating in Creative Schools from September 2022 for the academic years 2022/2023 and 2023/2024.

The online information clinics will take place as follows:

Wednesday 18 May 2022 at 16.00-17.00 (English language) Book a ticket here
Thursday 19 May 2022 at 16.00-17.00 (Irish language) Book a ticket here
Friday 20 May 2022 at 16.00-17.00 (English language) Book a ticket here

 

Cookie Notice