Scholarships
Home  »  Community News  »  Scholarships
Apr
4
Ellie Níc Fhionnghaile
Scholarship Applications Now Open for 2022
,
0

Scholarship Applications Now Open for 2022

NPU to award scholarships to eight young pipers in 2022

Na Píobairí Uilleann will award eight piping scholarships in 2022 to young uilleann pipers. Subject to demand, one scholarship will be reserved for non-Irish applicants. Successful recipients can use their scholarship to avail of tuition at any of the following summer schools:

 • Willie Clancy Summer School – Miltown Malbay, Co. Clare,
 • South Sligo Summer School – Tubbercurry, Co. Sligo,
 • Joe Mooney Summer School – Drumshambo, Co. Leitrim,
 • Scoil Acla – Achill Island, Co. Mayo,
 • Ceol na Coille – Letterkenny, Co. Donegal,
 • Catskills Irish Arts Week – East Durham, N.Y., USA.

The Scholarship process for 2022 is open until midday Monday 2nd May (GMT/UTC). Applications must be supported by recordings of solo piping by the applicant. Click here for further information on how to apply, and see the application form for all terms and conditions. If you or anyone you know may benefit from receipt of a scholarship, we encourage all applications! Applicants must be under 20 years of age at the commencement of the scholarship they wish to attend.

Na Píobairí Uilleann will also be awarding one pipe making scholarship in 2022 to a developing uilleann pipes maker. This will provide the opportunity to spend a week with an established maker at their workshop. More details on the pipemaking scholarship and how to apply will follow. Please contact us with any queries.

Mar
1
Clara Grunefeld
Scholarship Applications are now open
, ,
0

In 2021, Na Píobairí Uilleann will award 15 piping scholarships. Given that many summer schools will be cancelled this year due to ongoing restrictions surrounding COVID-19, successful applicants in 2021 will instead be offered a course of private tuition with an established piper to take place via Zoom or similar online platform. Scholarship recipients will also receive a range of Na Píobairí Uilleann’s publications and learning resources.

Scholarship recipients from 2020 who carried their scholarships over into 2021 will also be offered this alternative arrangement.

The scholarship process is open from Monday 1st March until midday Friday 30th April 2021. Applications must be supported by recordings of solo piping by the applicant. Please see the application form for full terms and conditions.

Visit https://pipers.ie/resources/scholarships/ for application form and more information.

Oct
15
Clara Grunefeld
Pipe-making Mentoring Scholarships awarded to BCFE graduates as harp-making commences
,
0

Press Release on behalf of Na Píobairí Uilleann, October 2020 (see Irish below)

NA PÍOBAIRÍ UILLEANN (NPU) has awarded two Pipe-making Mentoring Scholarships in memory of legendary piper and pipe-maker Leo Rowsome whose anniversary was celebrated last month.

This is the latest initiative in NPU’s instrument making programme which is run in partnership with Ballyfermot College of Further Education (BCFE). After being announced earlier this year, harp-making has now commenced as part of this innovative programme meaning that, for the first time in the history of the State, the making of Ireland’s two most iconic instruments is being taught formally through a structured curriculum.

After receiving a number of excellent applications for the inaugural Rowsome Scholarships, NPU has issued awards to two emerging pipe-makers – Mark Blackwell of Co. Meath and Dubliner Eoin Dillon.

The Mentoring Programme (supported by the Design and Crafts Council Ireland) will see the scholarship recipients paired with established pipe-makers who will provide mentoring on a one-to-one basis in their workshop over an intensive period.

Mark Blackwell, a graduate of BCFE, and Eoin Dillon (2nd year, BCFE) have undertaken training at Na Píobairí Uilleann’s PipeCraft centre in Clonshaugh as part of the college’s Higher National Diploma in Irish Traditional Music Performance Programme (Ceoltóir).

As part of the Mentoring Programme, both students will receive detailed feedback on pipes they have made already, further direction from skilled pipe-makers as well as experiencing the workings of an operational workshop.

Blackwell will receive mentoring from Achill Island pipe-maker John Butler while Dillon, who has already worked with maker Cillian Ó Briain, will visit Co. Laois pipe-maker Patrick Hyland.

Fifty years after Leo Rowsome’s death, his work continues to inspire and set an example of excellence for today’s uillean pipe makers.

In tribute to Rowsome, Na Píobairí Uilleann is keen to support the development of emerging pipe-makers and provide the opportunity for established pipe-makers to convey their unique skills.

Further Information

Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta St., Dublin 1, Ireland

Tel: +353-1-8730093

Email: info@pipers.ie

Web:  www.pipers.ie

About Na Píobairí Uilleann

Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers, was founded in 1968 when there were fewer than 100 uilleann pipers remaining. Today NPU is a thriving arts organisation dedicated to Sharing the Sound of Ireland through Access, Education, Performance and Preservation.

Since unveiling its restored Georgian premises at 15 Henrietta Street, Dublin, in January 2007, NPU has been busy catering for the expanding demand for regular tuition, as well as releasing a number of significant publications and recordings. With demand for pipes considerably exceeding supply, a dedicated Training Centre – PipeCraft – was established in 2011 to deliver training in the very highly skilled craft of uilleann pipe making.

NPU is accredited to UNESCO as a competent NGO in the field of Intangible Cultural Heritage (ICH).

NPU lobbied the Irish Government to ratify the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage which resulted in the inclusion of Uilleann Piping on the UNESCO representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in December 2017.

Na Píobairí Uilleann’s primary funding agencies include the Department of Culture, Heritage, and the Gaeltacht, The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon and Dublin City Council.

Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta Street, Dublin 1, Ireland

W: www.pipers.ie E:info@pipers.ie Ph: 00353 (0)1 8730093

www.facebook.com/napiobairiuilleann

www.twitter.com/Napiobairi 

– ENDS –

Bronntar Scoláireachtaí Meantóireachta Dhéanamh Píob ar chéimithe de chuid CBBF agus cuirtear tús le déanamh cláirseach

Preaseisiúint de chuid Na bPíobairí Uilleann, Deireadh Fómhair 2020

Tá dhá Scoláireacht Mheantóireachta Dhéanamh Píob bronnta ag NA PÍOBAIRÍ UILLEANN (NPU) i gcuimhne ar an bpíobaire agus ar an ndéantóir píob oirirc Leo Rowsome, a ndearnadh comóradh air an mhí seo caite.

Is é seo an tionscnamh is déanaí i gclár dhéanamh uirlisí NPU atá á reáchtáil i gcomhar le Coláiste Breisoideachais Bhaile Formaid (CBBF). Tá tús curtha anois leis an ndéanamh cláirseach, a fógraíodh mar chuid den chlár cruthaitheach seo níos luaithe i mbliana. Mar sin, den chéad uair i stair an stáit, tá déanamh an dá uirlis is mó a shamhlaítear leis an tír á mhúineadh ar bhonn foirmiúil trí churaclam struchtúrtha.  

Tar éis dóibh neart iarratas ar ardchaighdeán a fháil, bhronn NPU gradaim ar bheirt déantóirí píob atá ag teacht chun cinn – Mark Blackwell, arb as Contae na Mí é, agus Eoin Dillon, arb as Baile Átha Cliath é.

Mar chuid den scéim mheantóireachta (a fhaigheann tacaíocht ó Chomhairle Dhearadh agus Cheardaíochta na hÉireann), cuirfear gach scoláire ag obair le déantóir aitheanta ar leith a chuirfidh meantóireacht aonair ar fáil ina cheardlann féin thar dhlúth-thréimhse ama.

Rinne Mark Blackwell, céimí de chuid CBBF, agus Eoin Dillon (an dara bliain, CBBF) traenáil ag ionad PipeCraft NPU i gCluain Seach mar chuid den Ard-Dioplóma Náisiúnta i Léiriú an Cheoil Thraidisiúnta (Ceoltóir).

Le linn an chláir mheantóireachta cuirfear aiseolas grinn ar fáil do na mic léinn ar phíoba a rinne siad cheana, gheobhaidh siad breis stiúrtha ó dhéantóirí cumasacha, agus gheobhaidh siad cur amach ar an obair a dhéantar i bhfíorcheardlann.  

Déanfaidh an déantóir John Butler, arb as Acaill dó, meantóireacht ar Blackwell, agus tabharfaidh Dillon, a chaith seal ag obair le Cillian Ó Briain cheana, cuairt ar Patrick Hyland i gContae Laoise.  

Cé go bhfuil caoga bliain ann ó bhásaigh Leo Rowsome, spreagann a chuid oibre eiseamláireach lucht dhéanamh píob go fóill inniu.

Mar chomhartha ómóis ar Rowsome, ba mhaith le NPU tacaíocht a thabhairt do dhéantóirí píob atá ag teacht chun cinn agus deis a thabhairt do dhéantóirí seanbhunaithe a gcuid scileanna a chur ar taispeáint.

 

Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, Éire

Guthán: +353-1-8730093

Ríomhphost: info@pipers.ie

Gréasán: www.pipers.ie

Eolas faoi Na Píobairí Uilleann

Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU) in 1968 ag an am a cheaptar nach raibh ach thar ar 100 píobaire uilleann fágtha sa tír. Ach is eagraíocht atá faoi bhláth inniu í agus é mar aidhm aici Fuaim na hÉireann a Roinnt trí Rochtain, trí Oideachas, trí Thaibhiú agus trí Chaomhnú.

Ón am ar oscail NPU a áitreabh i dteach Seoirseach athchóirithe i 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath in 2007 tá sé ag freastal ar an éileamh atá ag fás gan stad ar oiliúint rialta ar an uirlis. Tá sé ag foilsiú agus ag eisiúint taifeadtaí tábhachtacha ó shin i leith freisin.   Toisc go bhfuil éileamh thar na bearta ar an uirlis í fhéin, bhunaigh NPU a sainionad oiliúna PipeCraft in 2011 chun oiliúint a chur ar fáil ins an saincheird ardoilte de dhéantús píbe.

Tá NPU creidiúnaithe le hEagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) mar eagraíocht neamhrialtasach inniúil (NGO) in san earnáil a bhaineann le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe (ICH).

Chuaigh NPU i mbun stocaireachta le Rialtas na hÉireann chun go ndaingneodh sé Coinbhinsiún UNESCO maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe. De thoradh ar sin chuir UNESCO Píobaireacht Uilleann ar a Liosta Ionadaíoch d’Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe an Chine Daonna i Nollaig 2017.

Is iad príomh-mhaoinitheoirí NPU ná An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, Éire

Suíomh Idirlín: www.pipers.ie Rphost:info@pipers.ie Teileafón: 00353(0)1 8730093

www.facebook.com/napiobairiuilleann

www.twitter.com/Napiobairi  

-CRÍOCH-

Sep
30
Clara Grunefeld
Irish Business Design Challenge by DCCI
, ,
0

Design & Crafts Council Ireland in partnership with The Department of Business, Enterprise & Innovation, Enterprise Ireland and the Local Enterprise Offices have just launched an exciting initiative called the ‘Irish Business Design Challenge’.

The idea behind the Irish Business Design Challenge is to harness the ingenuity of the MSME sector, to help businesses and communities across Ireland, and to recognise and reward the resilience and innovation of micro, small and medium Irish businesses.

The Irish Business Design Challenge invites Irish businesses of all sectors to share the challenges they are experiencing as a result of COVID-19 and the solutions they have designed to resolve them.

The Irish Business Design Challenge is open to three categories of business including micro (1 – 10 employees), small (11 – 50 employees) and medium sized (51 – 250 employees).

The overall winner will receive a prize fund of €50,000, with a €15,000 prize fund for the winner of each category and 2,000 for the runner-up in each category.

For further information and to enter –  see link here: www.dcci.ie/irish-business-design-challenge

Aug
24
Clara Grunefeld
Arts Council Ireland: Professional Development Award Applications Now Open
,
0

The purpose of the Professional Development Award is to support practicing artists and arts practitioners to upskill through access to a professional development or training opportunity.

Applicants can propose a specific once-off training or developmental opportunity. This can be accessed digitally or in person, in-line with COVID-19 guidelines. Examples might include:

 • Creative development supports, such as participation in workshops, specialist courses, master classes, research projects, residencies, coaching/mentoring, attendance at conferences/seminars
 • Career development supports, such as strategic and/or financial planning, promotional, presentation or digital skills, proposal writing

The proposal may be to work with an individual or organisation based in Ireland or abroad.

More info here: http://www.artscouncil.ie/Funds/Professional-Development-Award/

Jun
3
Fionntan Byrne
Scholarship Recipients 2020
,
0
, , , ,

Na Píobairí Uilleann are delighted to announce that 12 young pipers have received scholarships in 2020. They are:

Tara Boyle (Co. Galway)
Mark Dunleavy (Co. Sligo)
Fainche Higgins (Co. Cavan)
Trevor Horan (Co. Sligo)
Conall Mac Thréinfhír (Co. Kerry)
Kate Motherway (Co. Waterford)
Sinéad Ní Chatháin (Co. Galway)
Séadna O’Donnell (Co. Mayo)
Anam Ó Loingseacháin (Co. Mayo)
Ronan Poots (Belfast)
Keenan Smith (Co. Cavan)
Áine Teape (Co. Cork)

Scholarships enable students to attend a course of piping tuition at a summer school of their choosing. As many summer schools have been cancelled in 2020, Na Píobairí Uilleann are facilitating this year’s recipients by allowing them to carry their scholarships over into 2021.

Na Píobairí Uilleann will award 15 scholarships in 2021 as stated in our organisational strategy and we encourage all young pipers to apply. A number of these will be reserved for international applicants, subject to suitable standard of applications. We ask that all piping teachers highlight this opportunity amongst their students. Applicants must be current members of Na Píobairí Uilleann.

Hearty congratulations to all scholarship recipients in 2020!

Apr
24
Clara Grunefeld
Scholarships 2020
, ,
0

Na Píobairí Uilleann will award 12 piping scholarships for 2020.

We are aware that some summer schools may be cancelled this year due to the ongoing restrictions surrounding COVID-19. Successful applicants in 2020 will be able to carry their scholarship over into 2021, should their chosen summer school not take place. Alternatively, scholarships may be used to attend a course of piping tuition later in 2020 after previous approval by Na Píobairí Uilleann.

Successful applicants can attend piping classes at any of the following:

 • Scoil Samhraidh Willie Clancy – Miltown Malbay, Co. Clare
 • South Sligo Summer School – Tubbercurry, Co. Sligo,
 • Scoil Acla – Cashel, Achill Island, Co. Mayo
 • Joe Mooney Summer School – Drumshambo, Co. Leitrim.
 • Catskills Irish Arts Week – East Durham, N.Y.
 • Ceol na Coille – Letterkenny, Co. Donegal

Application must be supported by recordings of solo piping by the applicant. See application form for terms and conditions. Closing date for NPU Summer School Scholarships is Friday 1st May 2020.

To download the NPU Scholarship Application form as a PDF click here, or as a Word document click here.

 

Oct
30
Anne-Marie Bell
Netta Jane Johnston Uilleann Piping Scholarship 2019 – 2020
,
0

For information on this scholarship please see: 

The Netta Jane Johnston Uilleann Piping Scholarship 2019 – 2020

 

For more information regarding the application process and submission please contact the Heart of the Glens LPS – Causeway Coast and Glens Heritage Trust, The Old Bank, 27 Main Street Armoy, BT53 8SL
T: 028 2075 2100
Email – Jamie@ccght.org 

Mar
1
Fionntan Byrne
Scholarships 2019
,
0

Scholarships

Na Píobairí Uilleann will award ten piping scholarships for 2019.

Successful applicants can attend piping classes at any of the following:

§  Scoil Samhraidh Willie Clancy – Miltown Malbay, Co. Clare

§  South Sligo Summer School – Tubbercurry, Co. Sligo,

§  Scoil Acla – Cashel, Achill Island, Co. Mayo

§  Joe Mooney Summer School – Drumshambo, Co. Leitrim.

§  Catskills Irish Arts Week – East Durham, N.Y.

§  Ceol na Coille – Letterkenny, Co. Donegal

Application must by supported by recordings of solo piping by the applicant.

See application form for terms and conditions.

Closing date for NPU Summer School Scholarships is Friday 26th April 2019

To download the NPU Scholarship Application form as a PDF click here, or as a Word document click here.

Oineach Mhuiris Uí Rócháin

Scoil Samhraidh Willie Clancy will again award Oineach Mhuiris Uí Rócháin, a family scholarship in honour of Muiris Ó Rócháín.

Mhuiris

Oineach Mhuiris Uí Rócháin is open to any family with two or more family members wishing to attend classes at the Summer School. Oineach Mhuiris Uí Rócháin will entitle the family to use of a three bedroom house during Scoil Samhraidh Willie Clancy and free access to classes for up to four family members either adults or children.

The committee of Scoil Samhraidh Willie Clancy have again asked Na Píobairí Uilleann to review the applications and award the scholarship.

To download the application form click here and email to Fionntan@pipers.ie or post to

Oineach Mhuiris Uí Rócháin
Na Píobairí Uilleann
15 Henrietta St.
Dublin 1

Closing date for applications is 26th April 2019 and the Oineach Mhuiris Uí Rócháin scholarship will be awarded in May 2019.

Mar
5
Emmett Gill
Scholarships 2018
, ,
0

Scholarships

Na Píobairí Uilleann will award six piping scholarships for 2018.

Successful applicants can attend piping classes at any of the following :

 • Scoil Samhraidh Willie Clancy – Miltown Malbay, Co. Clare
 • South Sligo Summer School – Tubbercurry, Co. Sligo,
 • Scoil Acla – Cashel, Achill Island, Co. Mayo
 • Joe Mooney Summer School – Drumshambo, Co. Leitrim.
 • Catskills Irish Arts Week – East Durham , N.Y.
 • Ceol na Coille – Letterkenny, Co. Donegal

Application must by supported by recordings of solo piping by the applicant.

See application form for terms and conditions.

Closing date for NPU Summer School Scholarships is Friday 27th April 2018

To download the NPU Scholarship Application form – Scholarship Application Form 2018

Oineach Mhuiris Uí Rócháin

Scoil Samhraidh Willie Clancy will again award Oineach Mhuiris Uí Rócháin, a Family Scholarship in honour of Muiris Ó Rócháín.

Mhuiris

Oineach Mhuiris Uí Rócháin is open to any family with two or more family members wishing to attend classes at the Summer School. Oineach Mhuiris Uí Rócháin will entitle the family to use of a three bedroom house during Scoil Samhraidh Willie Clancy and free access to classes for up to four family members either adults or children.

The committee of Scoil Samhraidh Willie Clancy have again asked Na Píobairí Uilleann to review the applications and award the scholarship.

To download the application form Click Here and email to emmett@pipers.ie or post to

Oineach Mhuiris Uí Rócháin
Na Píobairí Uilleann
15 Henrietta St.
Dublin 1

Closing date for applications is 27th April 2018 and the Oineach Mhuiris Uí Rócháin scholarship will be awarded in May 2018.

Cookie Notice