News
Home  »  Community News  »  News
Aug
4
Anne-Marie Bell
August Session with the Pipers available now on NPUTV
0

The August episode of Session with the Pipers is now available to watch on NPU-TV.

It was filmed at An Cultúrlann in Belfast and features Jane Walls (uilleann pipes), Martin Dowling (fiddle) and Davy Maguire (flute), and Len Graham (song). 

Watch it here. Session with the Pipers is free to watch for everyone. If you want to support our work, please consider making a donation.

Jul
26
Maeve Gillen
New staff appointments announced by Na Píobairí Uilleann / Baill foirne nua fógartha ag Na Píobairí Uilleann
,
0

Press Release on behalf of Na Píobairí Uilleann

Monday July 26, 2021

Na Píobairí Uilleann is pleased to announce the appointment of Daniela Ferretti and Ellie Nic Fhionnghaile to the administrative staff of the organisation following an extensive recruitment process.

Daniela will succeed Anne-Marie Bell as NPU Administrator as the latter departs to pursue further academic studies. Ellie takes over from Clara Grunefeld as Administrative Assistant as Clara departs to return to her native Germany.

Taking up her position on August 13 next, Daniela will manage a vibrant office dedicated to the delivery of world class services to uilleann pipers, makers, piping enthusiasts and the world of Irish traditional arts. Reporting directly to the chief executive, she will play a central role in the day-to-day implementation of NPU’s annual arts plan, organisational strategy and the future development of the organisation. Ellie commences her role with NPU today and will report to the Administrator.

Speaking about the organisational developments, NPU Chief Executive Gay McKeon said: “On behalf of the Na Píobairí Uilleann I would like to sincerely thank Anne-Marie and Clara for their contribution to the work and progress of NPU over the past number of years and wish them both the very best in their future endeavours. I would also like to congratulate Daniela Ferretti and Ellie Nic Fhionnghaile on their respective appointments and wish them every success in their new roles.”

Daniela Ferretti, an uilleann piper, studied Contemporary Music at the University of Macerata, Italy before moving to Dublin where she worked in the advertising industry. She has assisted NPU as a volunteer for International Uilleann Piping Day over the past ten years.  

Ellie Nic Fhionnghaile, a fiddle player, music teacher with a keen interest in the arts, has recently completed a Master in Music and holds a BA (Hons) Degree Level in Applied Music from Dundalk Institute of Technology.

For further information contact NPU  info@pipers.ie  tel: +353-1-8730093

About Na Píobairí Uilleann

Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers was founded in 1968 when there were less than 100 uilleann pipers remaining. Today NPU is a thriving arts organisation dedicated to Sharing the Sound of Ireland through Access, Education, Performance and Preservation.

Since unveiling its restored Georgian premises at 15 Henrietta Street, Dublin, in January 2007, NPU has been busy catering for the expanding demand for regular tuition, as well as releasing a number of significant publications and recordings. With demand for pipes considerably exceeding supply, a dedicated Training Centre – PipeCraft – was established in 2011 to deliver training in the very highly skilled craft of uilleann pipemaking.

NPU is accredited to UNESCO as a competent NGO in the field of Intangible Cultural Heritage (ICH).

NPU lobbied the Irish Government to ratify the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage which resulted in the inclusion of Uilleann Piping on the UNESCO representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in December 2017.

Na Píobairí Uilleann’s primary funding agencies include the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon and Dublin City Council.

Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta Street, Dublin 1, Ireland

W: www.pipers.ie E:info@pipers.ie P: 00353(0)1 8730093

www.facebook.com/napiobairiuilleann

www.twitter.com/Napiobairi 


Preaseisiúint de chuid Na bPíobairí Uilleann

Dé Luain 26 Iúil, 2021

Tá áthas ar Na Píobairí Uilleann a fhógairt gur ceapadh Daniela Ferretti agus Ellie Nic Fhionnghaile mar bhaill de mheitheal riaracháin na heagraíochta i ndiaidh phróiseas fairsing earcaíochta.

Tiocfaidh Daniela i gcomharbacht ar Anne-Marie Bell mar Riarthóir NPU, agus Anne-Maire ag fágáil le tabhairt faoin staidéar acadúil an athuair. Ceapadh Ellie mar Chúntóir Riaracháin in áit Clara Grunefeld, atá ag filleadh ar na nGearmáin, arb as di ó dhúchas.

Cuirfidh Daniela tús lena post ar an 13ú Lúnasa, agus déanfaidh sí bainistiú ar oifig bheomhar atá tiomanta do sheirbhís den chéad scoth a chur ar fáil do phíobairí, do dhéantóirí píob, do dhíograiseoirí píob agus do shaol na n-ealaíon traidisiúnta. Tuairisceoidh sí go díreach don phríomhfheidhmeannach, agus beidh ról lárnach aici i gcur bhfeidhm laethúil phlean ealaíon bliantúil NPU, an straitéis eagraithe agus fhorbairt thodhchaí na heagraíochta. Cuirfidh Ellie tús lena ról le NPU inniu agus tuairisceoidh sí don Riarthóir.

Ag caint dó ar na forbairtí eagraíochta dúirt an príomhfheidhmeannach, Gay McKeon: “Ba mhaith liom, thar ceann na bPíobairí Uilleann, buíochas ó chroí a ghabháil le hAnne-Maire agus le Clara as a ndearna siad ó thaobh obair agus forbairt NPU le roinnt blianta anuas, agus guím gach rath orthu amach anseo. Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le Daniela Ferretti agus le hEllie Nic Fhonnghaile as a gcuid ceapachán agus guím gach rath orthu ina gcuid ról nua.”

Is píobaire í Daniela Ferretti, a rinne staidéar ar an gCeol Comhaimseartha in Ollscoil Macerata, san Iodáil, sular aistrigh sí go Baile Átha Cliath mar ar oibrigh sí san earnáil fógraíochta. Tá cúnamh tugtha aici do NPU mar oibrí deonach ar Lá Idirnáisiúnta na bPíob Uilleann le deich mbliana anuas. Is fidléir agus múinteoir ceoil í Ellie Nic Fhionnghaile a bhfuil an-spéis aici sna healaíona. Bhain sí máistreacht amach sa cheol le deireanaí agus tá céim onórach aici sa Cheol Feidhmeach ó Institiúid Teicneolaíocht Dhún Dealgan.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le NPU  info@pipers.ie  guthán: +353-1-8730093

Eolas faoi Na Píobairí Uilleann

Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU) in 1968 ag an am a cheaptar nach raibh ach thar ar 100 píobaire uilleann fágtha sa tír. Ach is eagraíocht atá faoi bhláth inniu í agus é mar aidhm aici Fuaim na hÉireann a Roinnt trí Rochtain, trí Oideachas, trí Thaibhiú agus trí Chaomhnú.

Ón am ar oscail NPU a áitreabh i dteach Seoirseach athchóirithe i 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath in 2007 tá sé ag freastal ar an éileamh atá ag fás gan stad ar oiliúint rialta ar an uirlis. Tá sé ag foilsiú agus ag eisiúint taifeadtaí tábhachtacha ó shin i leith freisin. Toisc go bhfuil éileamh thar na bearta ar an uirlis í fhéin, bhunaigh NPU a sainionad oiliúna PipeCraft in 2011 chun oiliúint a chur ar fáil ins an saincheird ardoilte de dhéantús píbe.

Tá NPU creidiúnaithe le hEagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) mar eagraíocht neamhrialtasach inniúil (NGO) in san earnáil a bhaineann le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe (ICH).

Chuaigh NPU i mbun stocaireachta le Rialtas na hÉireann chun go ndaingneodh sé Coinbhinsiún UNESCO maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe. De thoradh ar sin chuir UNESCO Píobaireacht Uilleann ar a Liosta Ionadaíoch d’Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe an Chine Daonna i Nollaig 2017.

Is iad príomh-mhaoinitheoirí NPU ná An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, Éire

Suíomh Idirlín: www.pipers.ie

Rphost: info@pipers.ie

Teileafón: +353 (0)1 8730093

www.facebook.com/napiobairiuilleann

www.twitter.com/Napiobairi

Jul
6
Clara Grunefeld
July Session with the Pipers Now Online
,
0

The July episode of Session with the Pipers is now available to watch on NPU-TV.

It was filmed at An Cultúrlann in Belfast and features Robbie Hannan (uilleann pipes), Conor Caldwell (fiddle) and Diane Cannon (song). 

Watch it here. Session with the Pipers is free to watch for everyone. If you want to support our work, please consider making a donation.

Jun
17
Anne-Marie Bell
Scoil Samhraidh Willie Clancy 2021 taking place online
0

Scoil Samhraidh Willie Clancy 2021 takes place from Sunday 4th July to Saturday 10th July 2021.

Uilleann pipe classes run from Monday 5th to Friday 9th inclusive online.

All classes cost €60.

Class Times (All times listed are Irish Standard Time):

 • Uilleann piping classes will take place daily from 10.00am-11.30pm and 3.00pm-4.30pm. Each student will be placed in one slot according to their level and will be informed two weeks in advance with the time of their piping class.
 • Intermediate Reedmaking classes will take place daily at 10.00am-11.30am 
 • Elementary Reedmaking classes will take place daily at 3.00pm-4.30pm 
 • Regulator classes will take place daily at 3.00pm-4.30pm 
 • Air classes will take place daily at 5.00pm-6.30pm (This class is free of charge and open to all. To register, please email info@pipers.ie)

Registration details:

 • N.B. Only one ticket needs to be purchased per student. You cannot attend piping classes both in the morning and afternoon.
 • All class allocations will be made by Na Píobairí Uilleann
 • Each student will receive details of their class along with the relevant zoom link in advance of the classes

We ask that all students ensure their pipes and regulators are in working condition in advance of the classes. 

All students under the age of 18 must be supervised by an adult during the online class. For students under 18, a Parental/Guardian Consent Form must be completed online in advance of the classes beginning.

For any further information please contact us on info@pipers.ie or phone +353 1 873 0093.

 

Events:

Daily piping recitals will be held at lunch time. View here.

 

A piping concert will be held on Wednesday 7th July at 7pm.

Tickets are available here: https://www.eventbrite.ie/e/scoil-samhraidh-willie-clancy-registration-156504833169

Full details of all events can be found at https://www.scoilsamhraidhwillieclancy.com/online-school. 

 

Jun
16
Clara Grunefeld
Services provided by Minding Creative Minds
0

The Department of Tourism, Culture, Media, Gaeltacht, Sport & Media funds Minding Creative Minds (MCM) to provide a free advice and counselling service to everyone in the arts, culture and  creative sectors.

MCM offers a service of a consultation with Irish solicitors including those specialised in family law matters, property conveyancing and criminal law. This provides 30 minutes of free legal advice per legal topic per person on a one to one basis.   If there are further  legal issues arising following the consultation, MCM have advised that they would be in a position to explore these further.

Services are available  in the following  areas

 • A 24/7 free dedicated phone helpline
 • Up to 6 free counselling sessions
 • Advice on practical, day-to-day issues that cause anxiety and stress
 • Financial Assistance & Consumer Assistance – Consultation with qualified financial advisors who can offer advice on household budgeting, borrowing/debt management, retirement planning, saving & investments
 • Career Guidance & Life Coaching – Access a panel of career coach specialists for career guidance
 • Mediation Services – Help with disputes in the workplace, or issues related to family business, defective goods & services, building & construction

Further information on these services and MCM  can be accessed here

MCM  have also set up Meet and Greet Sessions for attendees to share experiences, advice with each other and conversation with peers: http://mindingcreativeminds.ie/2021/05/27/meet-greet-session-6-june-21st/ 

Jun
15
Anne-Marie Bell
Administrative Assistant – Job Vacancy
0

Na Píobairí Uilleann is seeking a permanent full time Administrative Assistant reporting to the Administrator to replace an outgoing member of staff.

For full details see the job description here.

Closing date for applications is Wednesday 30th June 2021 at 5pm. Please submit a CV and covering letter to annemarie@pipers.ie.

Jun
10
Maeve Gillen
Leo Rowsome Commemoration
0

Dublin City Council commemorated the great Leo Rowsome with a plaque located at Belton Park Road in Donnycarney. Read more about the unveiling and the importance of Leo’s work in a recent article from the journal of music.

www.journalofmusic.com/news/plaque-unveiled-uilleann-piper-leo-rowsome

Jun
1
Clara Grunefeld
June Session with the Pipers – Available Now on NPU-TV!
,
0

We are delighted to present the first of three episodes of Session with the Pipers filmed in An Cultúrlann, in Belfast. The June edition features the following artists:

 • Maurice Bradley (uilleann pipes, fiddle)
 • Ciarán Kelly (guitar, accordion)
 • Harry Bradley (flute)
 • Róisín Chambers (song)

The full concert is available to watch now on NPU-TV and will be online for a full month. 

Tune in and enjoy. If you like the concert, please consider making a donation to Na Píobairí Uilleann.

Make a Donation

May
29
Clara Grunefeld
Tionól 2021 – Uilleann Piping Recital now available
,
0

The main uilleann piping recital on the occasion of our annual Tionól is now available to watch here on the Archive! Tune in for some fantastic piping from:

 • Seán Potts
 • Fiadh Fitzpatrick
 • Fiacha Potts
 • Luke O’Brien
May
28
Clara Grunefeld
Tionól 2021 – Young Pipers Recital Now Available
,
0

Tune in and listen to some lovely piping recorded in Na Píobairí Uilleann’s Headquarters in Henrietta Street in Dublin. The Young Pipers Recital is now available on the Archive here and features the following artists:

 • Paudie Blackwell
 • Ruadhán Collier Ó Briain
 • Susanna Kelly
 • Éamonn Ó Meachair
Cookie Notice