Píobaire, An, Volume 1, Issue 18, Page 2

Píobaire, An, Volume 1, Issue 18, Page 2
0 views
Favourite | Share | Feedback

Properties

periodical Publisher
Na Píobairí Uilleann
periodical Editor
Chairman, NPU
periodical Title
Píobaire, An
volume Number
1
issue Content
(it?). a.. .. . S . nS -.....NAIRTIN 0 RAGHAT.LAIGff, PIOBAIRE .at lean:Siubhail Mairtin roimhe I gcuideachta is pioba re silo thart..thivnchoall in hEireann agus go delmhin is iomdha ait at thugse cuart ultti. Ni bAeinn tuirseach go brathach na breitheag eisteacht Is Mairtin ag cur sf.os at an tseanaimsir agusat na sean-cheo3tolribh, kilt fid]eiri agus piobairi. San ansin ni. raibh bai]e I nEirlnn,.heag na nor, nach mbiodh piobaireno beirt no triur ann, agus is lad a bhiodh cnsadhogach sangeiunhreadh ag cei]lgh is ag biinfheis no ag an gcrosbotharsan sarradh fhaid a bheadh solus an las aca. Acht thainigan gorta agus an dtochshaogha]. P imthigh na daoine nagceadtaihh go hAme lrioca agus go tiotthaibh elle that muir.?! lor fagadh sa mballe acht na seandaol.ne is na naoidhneain agusni raibh siadsan iornrn na piobairi a chothug*iadh. Faoi deiteachthiat, chuir siad suas don cheoi l agus sgaipeadh a gcuid piopaianonn a anal] at fhuaid na tire. Ni ra bh aon tracht faoikhairtln lelo na ciantaibh go dtl go ndeachaidh Padralgh Mac anAilghe at lotg na biobaiti thinichioll is a hocht no naoi debhliadhantalbh o shoin. Casadh isteach I dteach beag i nGailliinhe, agus is ann a fuait so no phiobalte bocht Mairtin. Ni tu lsgechuala Tadtalgh e i n bhi fhios aige gut bhiongantach an piobairea 11 ann. Sa nibliadhain 1901 rugadh anios chum na Feise Ceoi]e agus ni gabhadh a radh gut be ghnothuigh an chead duais. Rugso an chead dun is ag an 0teachtas tamall gean in a dhiaidh sinagus tlnne so an cleas ceadna an bhliadhain da cionn.Bhiodh teach d uuhsa ag Maittin anuas to dti fiche bliadhain oshoin acht nior thaithnlgh so sin lois na sagaitt agus chuirsiad cleircadh leis. Is coambail go raibh fios a ngrathaidheaca, acht se no bharanihail fein gut no an dochar a tinneadh aran gcaol sen na ag an dream gallda a chuit na sgoileanna mu-nalsuntacha at bun. Ci be sin do, buailoadh an drochbhoartseo at ?thalrtin, toigoadh uald a sh] ighomhaireachtau agus nihiongadh nat elrigh an saoghal lo i s in a dhiaidh.Chuireadh as blath na hoigo at shoanduino bheith ag eisteach isMairtin ag soinnm. Dheamhan i ll na dig da gcualthar riamh nachbhfull aige. NaidIr le seanamhranalbh ta Ian a nthala diobhsanaigo. NI magadh nach bhfull. Chalthfea seacht n-oldhche agusseacht Ia ag elstoacht lois a p is gan an port ceadna a chloistea]ualdh. Ta dha phiosa go hairithe go mba mhaith lion tracht ortha,.1. The Fox Chase agus Cath Eachdromna (The Battle of Aughrlm).Ta seaneo)as at an gcead cheann, aeht is heag duine chua]a CathEachdhrona. Clolsoann tu at dtus g]uaiooacht an da shluaigh agionnsugheadh a cheile. Annsin toisigheann an clampar da rir lb.Soidtoar an chuail]echonraic. Fa d dheiroedh, that ois morantroda oist is caoineadh na baintrighe Mo mnhac marbh, no mhacdi]Is, no mnhac ban. SIn o gol na mnban san at. Mo lean, isionidha unit a brisoadh an cath orainn, san am faA o! Stopannan gearchaoineadh agus siud lad ag imtheacht abhailo lad Taa mhalairt do cheol anois againn Maitseal Briain Bhorointho.Do b fhlu do lucht stiurtha feise no cu lrm cheoll, ci bo alt abnfuil si, flos a chin at Nhalrtin agus o chur ag soInnm an daphiosa 800 thuas. Soo roinnt bhoag oils da chuid cooll:An Calsidoach Ban, An Lon Dubh, An PaladIn Fionn. AnBails boag nBim-so mo Chonhnuidho, An Stalcin Eorna Seinnoann so i ll froisin a chum so fheln. The Fair Maids ofOran HIll a thugann so mar ainm air.Ta me cinnto go dtiurhraidh Runa lre Chumann na bPiobairi I mBaile
issue Number
18
page Number
2
periodical Author
[Periodical]
issue Publication Date
1974-05-01T00:00:00
allowedRoles
anonymous,guest,friend,member

Píobaire, An, Volume 1, Issue 18

Related Keywords