Píobaire, An, Volume 1, Issue 13, Page 2

Píobaire, An, Volume 1, Issue 13, Page 2
0 views
Favourite | Share | Feedback

Properties

periodical Publisher
Na Píobairí Uilleann
periodical Editor
Chairman, NPU
periodical Title
Píobaire, An
volume Number
1
issue Content
TUILLEADH SEANCHAIS 0 CHIARRAI 2SEAN A CHASUIR, EOIN BILLI, AN PIOBAIRE RUA AGUS SEAN FOX .Sean a Chasuir an taon phiobaire go raibh aithne agom air so chean tar. Ardphiobaire aea Sean a Charuir agus maistir rince chomh maith. Bhiodh se ag muineadh rince duinn.Step dance ab e an uair sin agus ma dhiaidh san thoinig no setanna. Bhiodh sop tul aigear a chois chle agus sop feir ar a chois dheas. In with the straw leg and out with the bayleg, sin e mar a bhiodh se ag muineadh agus ni raibh don scannradh ach e fein chun rince.A 1 rinceoir eile ab ea Eoin BhiIli och deirtear gurbh fhearr Sean a Chasuir no e mac gogcuirfeadh se breis capers isteach ins an rince nuair a bhiodh se a chriochnu agus marachsan go mbuafadh Eoin Bhflli ar Shean a Charuir och rinceadh se Sean a Ch iuir s achabhail. Sheinnfeadh Sean a Chasuir veidhlin chomh maith leis na piopai. Ardphiobaireeile ab ea Mid Cumba ce no raibh puinn aithne agam air.Bhi diabhal eile ann, M Piobaire Rua. Bhi a ghruaig sios go dti a cham, gruaig ruo, agusbhi se Inc stud ag a bhean i Muing Ui Dhubhda so Rhrioracht (Baile no Sceilig). Bhibeirtin ion aice ogus cheap si siuralta gur choilin abeaieagus chuaigh se ma chodladh I c choisduine ocu. Bhi beirt ifliOfl ag an chailin. Do thog na peelers e ach ni bhfuair si aonruathne sastachi agus cheap si go gcuirfeadh si so phriosun e ach ar mhanc*m nor chuir.Chuala Sean a Chasuir a ra go raibh aithne aige or an bheirt iniori agus gurbh ardphi.b.ireor fad a bhi sa Phiobaire Ruo.Bhi an rince fada roimis na setanna anseo agus ansan diompaiodar or no setonna. Bhi asfour hand reel acu. I dtithe no gcomharsan is mo a bhi no rinci: bheadh se onseo oicheDe Sathairn agus bheadh se ansuid oiche De Sathairn. Bhiodh rind ag no crosbhoithrechomh maith. An-ait rince ab ea Traigh no hAoine. Thogaidis fado is gearr ansan.Sean a Chosuir a bhiodh ag.seinm ann. To siad imithe as an saol onois mar dhein nasagairt an diabhail diobhail. Is fearr an smachf a bhi or no daoine ago nuoir a bhiodori dtithe an bhaile. Bhiodh ball nights is porter ann go minic.Ard-cheoltoir ab ea Sean Fox agus bhiodh mathair in eineacht leis in; no ball nights .Sheinneadb.se ,. no piobai agus fliut agus ba e an seinnteoir triumpa ba bhreatha a bhi InEirinn. Sheinneadh se dho thriumpa lena dha luidin. Ba mhor an bua a bhi aige agussheinneadh se An Maidrin Ruo leis an do thriumpo.0 Shean Mharthain 0 Suilleabhain (84), Imleach Mor, Baile no Sceilg, a fuaireas anseanchas seo och amhain on ialt deireonnach. 0 Dhonall 0 Mhurchu (66), ImloachMar, e sin (1965 agus 1966).Muiris 0 Rochain.Sroid no Cathrach.SUMMARYSean a Casuir was a dancing master as well as being a great piper. He tied straw toone foot and hay to the other foot of his pupils to enable them to distinguish the left fromthe right foot. Eoin Billy was another great dancer. The Red Piper had hair to his waist.A woman who thought he was a woman put him sleeping at the foot of the daughter andthu s became a grandmother of twins. John Fox was another great piper. The informantsfather used to play at ball nights with him. He played the pipes, the fiddle and thetrump (jews harp). . He played two trumps together, using his little fingers. He playedThe Fox Chase on this instrument.* ** ** * ** *** *
issue Number
13
page Number
2
periodical Author
[Periodical]
issue Publication Date
1973-05-01T00:00:00
allowedRoles
anonymous,guest,friend,member

Píobaire, An, Volume 1, Issue 13

Related Keywords