Ceol na hÉireann / Irish Music, Volume 1, Issue 3, Page 9

Ceol na hÉireann / Irish Music, Volume 1, Issue 3, Page 9
2 views
Favourite | Share | Feedback

Properties

periodical Publisher
Na Píobairí Uilleann
periodical Editor
Chairman, NPU
periodical Title
Ceol na hÉireann / Irish Music
volume Number
1
issue Content
Ceol na hEireann98Irish MusicdhithdhioscaI amach go rialta ar chostas mr don stat d amhrnaithe nachmbIonn fuaimeanna na teanga foghlamtha go foul acu, gan trcht ar a bheith agceol aisti; damhrnaithe nach bhfuil in ann airde an cheoil lOin a choinneil,nach bhfuil smacht ar bith ar a n-anil acu, agus a chanann go minic ar luas malla dhhiltaIonn d ileamh liteartha an amhrin fOin. Gan trcht ar na daoine amhuimeann gach nta, a shlogadh siar ma scOmach, no a mhiicann filIocht anamhrin le ntaI maise no ntaI ceana, nach mbIonn maise n cion ag roinntleo, 16 mar a dhanfadh plobaire lagmheasartha fonn a mhilleadh leis aniomarca pIobaireachta mar a deireadh SOamus Ennis.Anois, CO thusa? adeir tO horn, agus nach mr an scairt at agat a bheith agmasiti dflseoirl agus dIograiseoirl na Gaeilge a chuireann drochanhrOnaithechun cinn ar aon leibhOal le hamhrnaithe cearta, a dhOanann urraIocht orthuagus a bhronann duaiseanna mra orthu, dfhonn agus an amhr naIocht ar ansean-ns a shbhOil on mbs? Bhuel, cO gur ghlac daoine masla as cuid mhaithdr scrlobh me ar an bhar seo, t taithI leithchOad bliain agam ag isteacht leisna hamhrin traidisiiInta agus a bhfoghlaim, agus t cuid mhr acu istigh i mochloigeann agam as gach ceard den tfr. Creidim go bhfuil amhrnaIochtchiasaiceach traidisitinta na hEireann agus na hAlban ar cheann do na gnOitheis rsa agis is uaisle den chultiir in larthar Domhain, an tseoid is luachmhaire inoidhreacht Chine Gael.Ag isteacht dom leis an gcaisOad a chuir Tan O Laoi amach faoi lipOad RTEathrO anuraidh, ar a blhuil taifid bhreOtha ar amhrnaithe 0 ThIr Chonaill, Mhaigh E, o Chonamara, 0 ChiarraI, Chorcaigh, na DOise agus 0 RathChaim a bhI suas le linn m oige agus ar chirde liom cuid mhaith acu, nIritheann horn ach an rud a dilirt an Dr. Risteard de Hindeberg faoinamhrnaIocht seo, agus ag scrIobh i dtils an chid mortal man proclaiminghimself commensurate with the immeasurable. An tO nach bhfuil ciall nacluaise aige ach don scala diatnach, no didirchimeanna seasta an pianoforteagus do dhisciplInI tomhas ama an cheoil chlasacaigh idimisiiinta shim nachdtuigfigh sO cOard a bhI i gceist ag de Hindeberg.Bhuel, card t i gceist leis an sean-ns seo, dar leat?, adeir tO. Asam fin, nIfhadfainn a r, mar nach bhfuil foinsI eolais curtha ar fail ag scolairl ar bithdom ar na niibricI a bhaineann leis an ealaIn rsa seo, ach nI miste horn nacilIochtaI a lua a leag Sarnus de Chlanndiohuin agus MirOad NI Annagainsos don bhfonnadir maith ma leabhar Lon Dubh an Chairn sa bhliain 1927maidir leis an gcaoi ceart chun amhrin diIchais na Gaeilge a aithris: Deanfaramach, faoi reic na n-amhrn seo, i ngeall arjhad a raon agus ar chompall nasise iontu, chomh maith len a mhinic( agus a bhIonn sleachta ornideachaiontu, nach mr don amhrnaI sr-chim in oiliint gutha(ochta, solbthachtglir agus smacht anla, go hirithe. Caithfidh ciall na bhfocal a bheith marthreoir don bhfoilsi. Mar sin fein, ba choir damhrdnaithe athruithe luais asheachaint, munar riachtanach arfad do chur in il na filIochta iad. Ba chOirgo speisialta fanacht glan ar roscaireacht as adan, mar gurb Ian liricilachtbun agus barr na n-amhrn seo. Is an t-idal ar cheart ag bheith ag drimleis, n dine ceansaithe mothOchin, chun brI na bhfocal a chur in il gohiomln, agus chun an ceol a choinnedil agfreastal ar an mbrl sin. Is cir donfhonnadOir guaim dhmnitiil a choinnedil sna hamhrdin fein, go pointe irithe.Sna hamhrdin brnacha, bheadh smeacharnach de chinedi ar bith as alt arfad.Ar ns na hamhrna(ochta in Oirthear Domhain, baineann stuamacht i gcOnaIleis an amhrnaI maith Gaeilge. Abair amhrn, a deirtear i.e. mis mar scale.,Chomh fada le mo bhariiilse, in amhrn mall, nI mOr aird a thabhairt ar na frith-rithimithl athraitheacha a irionn as cur in jill an amhrOin, agus nrbh amhrn arbith , dirlre, d bhfuireasa. Is cosOil iad na rithimI seo leis an talam inamhrnaIocht chiasaiceach na hlndia, trina gcuireann an cumasc idir ghhOr, antsis ilneach ardrOime ag na huirlisI ceoil, an sitar, an tampura, no an bansri,blhOidir, agus bualadh na ndromaI, - mridangam, tabla nO shenda tocht archrol an Oisteora. In iteanna sa Ghaeltacht go fOill, coinnIonn an luchtOisteachta an frith-rithim sin trl dhul i ngreim limhe lena chile, agus an t-amhrOn mall a thionlacan trina hmha a chasadh sa rithin.BhOjmnfodh fonnadOirI mOra de mo hucht aitheantais, ata ar shlI na Flrineanois, an talam ar bhealaigh Oagsiila, i ngan ffijos dibh fOin, bfhidir.Chroitheadh CaitlIn Maude a cloigeann 0 thaobh go taobh. Luascadh Sorcha NIGhuairrn a colainn iomln agus bhuaileadh Coim a Bhlaca frith-rithimIathrafocl-ita na n-amhrn mahla amach ar choirnOal an drisilir lena phIopa. IscosOil go mbaintI Osid as clairseach agus teampn in Eirinn fad chun aleithid de thionlacan rithimhuil a chur ar fail do na hanihrin mhra agus iad agcanadh i hallaI bna na bPrionsaI faoin sean-reacht.V
issue Number
3
page Number
9
periodical Author
[Various]
issue Publication Date
2001-01-01T00:00:00
allowedRoles
anonymous,guest,friend,member

Ceol na hÉireann / Irish Music, Volume 1, Issue 3

Related Keywords