Uncategorized
Home  »  Community News  »  Uncategorized
Jul
26
Maeve Gillen
New staff appointments announced by Na Píobairí Uilleann / Baill foirne nua fógartha ag Na Píobairí Uilleann
,
0

Press Release on behalf of Na Píobairí Uilleann

Monday July 26, 2021

Na Píobairí Uilleann is pleased to announce the appointment of Daniela Ferretti and Ellie Nic Fhionnghaile to the administrative staff of the organisation following an extensive recruitment process.

Daniela will succeed Anne-Marie Bell as NPU Administrator as the latter departs to pursue further academic studies. Ellie takes over from Clara Grunefeld as Administrative Assistant as Clara departs to return to her native Germany.

Taking up her position on August 13 next, Daniela will manage a vibrant office dedicated to the delivery of world class services to uilleann pipers, makers, piping enthusiasts and the world of Irish traditional arts. Reporting directly to the chief executive, she will play a central role in the day-to-day implementation of NPU’s annual arts plan, organisational strategy and the future development of the organisation. Ellie commences her role with NPU today and will report to the Administrator.

Speaking about the organisational developments, NPU Chief Executive Gay McKeon said: “On behalf of the Na Píobairí Uilleann I would like to sincerely thank Anne-Marie and Clara for their contribution to the work and progress of NPU over the past number of years and wish them both the very best in their future endeavours. I would also like to congratulate Daniela Ferretti and Ellie Nic Fhionnghaile on their respective appointments and wish them every success in their new roles.”

Daniela Ferretti, an uilleann piper, studied Contemporary Music at the University of Macerata, Italy before moving to Dublin where she worked in the advertising industry. She has assisted NPU as a volunteer for International Uilleann Piping Day over the past ten years.  

Ellie Nic Fhionnghaile, a fiddle player, music teacher with a keen interest in the arts, has recently completed a Master in Music and holds a BA (Hons) Degree Level in Applied Music from Dundalk Institute of Technology.

For further information contact NPU  info@pipers.ie  tel: +353-1-8730093

About Na Píobairí Uilleann

Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers was founded in 1968 when there were less than 100 uilleann pipers remaining. Today NPU is a thriving arts organisation dedicated to Sharing the Sound of Ireland through Access, Education, Performance and Preservation.

Since unveiling its restored Georgian premises at 15 Henrietta Street, Dublin, in January 2007, NPU has been busy catering for the expanding demand for regular tuition, as well as releasing a number of significant publications and recordings. With demand for pipes considerably exceeding supply, a dedicated Training Centre – PipeCraft – was established in 2011 to deliver training in the very highly skilled craft of uilleann pipemaking.

NPU is accredited to UNESCO as a competent NGO in the field of Intangible Cultural Heritage (ICH).

NPU lobbied the Irish Government to ratify the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage which resulted in the inclusion of Uilleann Piping on the UNESCO representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in December 2017.

Na Píobairí Uilleann’s primary funding agencies include the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon and Dublin City Council.

Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta Street, Dublin 1, Ireland

W: www.pipers.ie E:info@pipers.ie P: 00353(0)1 8730093

www.facebook.com/napiobairiuilleann

www.twitter.com/Napiobairi 


Preaseisiúint de chuid Na bPíobairí Uilleann

Dé Luain 26 Iúil, 2021

Tá áthas ar Na Píobairí Uilleann a fhógairt gur ceapadh Daniela Ferretti agus Ellie Nic Fhionnghaile mar bhaill de mheitheal riaracháin na heagraíochta i ndiaidh phróiseas fairsing earcaíochta.

Tiocfaidh Daniela i gcomharbacht ar Anne-Marie Bell mar Riarthóir NPU, agus Anne-Maire ag fágáil le tabhairt faoin staidéar acadúil an athuair. Ceapadh Ellie mar Chúntóir Riaracháin in áit Clara Grunefeld, atá ag filleadh ar na nGearmáin, arb as di ó dhúchas.

Cuirfidh Daniela tús lena post ar an 13ú Lúnasa, agus déanfaidh sí bainistiú ar oifig bheomhar atá tiomanta do sheirbhís den chéad scoth a chur ar fáil do phíobairí, do dhéantóirí píob, do dhíograiseoirí píob agus do shaol na n-ealaíon traidisiúnta. Tuairisceoidh sí go díreach don phríomhfheidhmeannach, agus beidh ról lárnach aici i gcur bhfeidhm laethúil phlean ealaíon bliantúil NPU, an straitéis eagraithe agus fhorbairt thodhchaí na heagraíochta. Cuirfidh Ellie tús lena ról le NPU inniu agus tuairisceoidh sí don Riarthóir.

Ag caint dó ar na forbairtí eagraíochta dúirt an príomhfheidhmeannach, Gay McKeon: “Ba mhaith liom, thar ceann na bPíobairí Uilleann, buíochas ó chroí a ghabháil le hAnne-Maire agus le Clara as a ndearna siad ó thaobh obair agus forbairt NPU le roinnt blianta anuas, agus guím gach rath orthu amach anseo. Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le Daniela Ferretti agus le hEllie Nic Fhonnghaile as a gcuid ceapachán agus guím gach rath orthu ina gcuid ról nua.”

Is píobaire í Daniela Ferretti, a rinne staidéar ar an gCeol Comhaimseartha in Ollscoil Macerata, san Iodáil, sular aistrigh sí go Baile Átha Cliath mar ar oibrigh sí san earnáil fógraíochta. Tá cúnamh tugtha aici do NPU mar oibrí deonach ar Lá Idirnáisiúnta na bPíob Uilleann le deich mbliana anuas. Is fidléir agus múinteoir ceoil í Ellie Nic Fhionnghaile a bhfuil an-spéis aici sna healaíona. Bhain sí máistreacht amach sa cheol le deireanaí agus tá céim onórach aici sa Cheol Feidhmeach ó Institiúid Teicneolaíocht Dhún Dealgan.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le NPU  info@pipers.ie  guthán: +353-1-8730093

Eolas faoi Na Píobairí Uilleann

Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU) in 1968 ag an am a cheaptar nach raibh ach thar ar 100 píobaire uilleann fágtha sa tír. Ach is eagraíocht atá faoi bhláth inniu í agus é mar aidhm aici Fuaim na hÉireann a Roinnt trí Rochtain, trí Oideachas, trí Thaibhiú agus trí Chaomhnú.

Ón am ar oscail NPU a áitreabh i dteach Seoirseach athchóirithe i 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath in 2007 tá sé ag freastal ar an éileamh atá ag fás gan stad ar oiliúint rialta ar an uirlis. Tá sé ag foilsiú agus ag eisiúint taifeadtaí tábhachtacha ó shin i leith freisin. Toisc go bhfuil éileamh thar na bearta ar an uirlis í fhéin, bhunaigh NPU a sainionad oiliúna PipeCraft in 2011 chun oiliúint a chur ar fáil ins an saincheird ardoilte de dhéantús píbe.

Tá NPU creidiúnaithe le hEagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) mar eagraíocht neamhrialtasach inniúil (NGO) in san earnáil a bhaineann le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe (ICH).

Chuaigh NPU i mbun stocaireachta le Rialtas na hÉireann chun go ndaingneodh sé Coinbhinsiún UNESCO maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe. De thoradh ar sin chuir UNESCO Píobaireacht Uilleann ar a Liosta Ionadaíoch d’Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe an Chine Daonna i Nollaig 2017.

Is iad príomh-mhaoinitheoirí NPU ná An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, Éire

Suíomh Idirlín: www.pipers.ie

Rphost: info@pipers.ie

Teileafón: +353 (0)1 8730093

www.facebook.com/napiobairiuilleann

www.twitter.com/Napiobairi

Jul
6
Clara Grunefeld
July Session with the Pipers Now Online
,
0

The July episode of Session with the Pipers is now available to watch on NPU-TV.

It was filmed at An Cultúrlann in Belfast and features Robbie Hannan (uilleann pipes), Conor Caldwell (fiddle) and Diane Cannon (song). 

Watch it here. Session with the Pipers is free to watch for everyone. If you want to support our work, please consider making a donation.

Jun
1
Clara Grunefeld
June Session with the Pipers – Available Now on NPU-TV!
,
0

We are delighted to present the first of three episodes of Session with the Pipers filmed in An Cultúrlann, in Belfast. The June edition features the following artists:

 • Maurice Bradley (uilleann pipes, fiddle)
 • Ciarán Kelly (guitar, accordion)
 • Harry Bradley (flute)
 • Róisín Chambers (song)

The full concert is available to watch now on NPU-TV and will be online for a full month. 

Tune in and enjoy. If you like the concert, please consider making a donation to Na Píobairí Uilleann.

Make a Donation

May
29
Clara Grunefeld
Tionól 2021 – Uilleann Piping Recital now available
,
0

The main uilleann piping recital on the occasion of our annual Tionól is now available to watch here on the Archive! Tune in for some fantastic piping from:

 • Seán Potts
 • Fiadh Fitzpatrick
 • Fiacha Potts
 • Luke O’Brien
May
28
Clara Grunefeld
Tionól 2021 – Young Pipers Recital Now Available
,
0

Tune in and listen to some lovely piping recorded in Na Píobairí Uilleann’s Headquarters in Henrietta Street in Dublin. The Young Pipers Recital is now available on the Archive here and features the following artists:

 • Paudie Blackwell
 • Ruadhán Collier Ó Briain
 • Susanna Kelly
 • Éamonn Ó Meachair
May
28
Anne-Marie Bell
Organisational Announcement
,
0

Na Píobairí Uilleann is pleased to appoint Maeve Gillen as Administrative Assistant effective 31st May 2021.

Maeve has recently completed a BA (Hons) Degree Level 8 in Media Production Management at Ballyfermot College of Further Education. Maeve has also worked in retail and service industries and as a teacher of Irish Traditional music. Maeve is a fiddle player and uilleann piper. She received a HND in Irish Traditional Music Performance in 2020 which included a module in uilleann pipemaking.

Maeve will report to Anne-Marie Bell, Administrator at NPU, and we congratulate her on her appointment and wish her a long, successful and fulfilling career with the organisation.

May
26
Clara Grunefeld
Session with the Pipers recital series continues online
,
0

Na Píobairí Uilleann’s popular monthly recital series, the Session with the Pipers has gone on the road! We are delighted to present a number of pre-recorded episodes filmed all around the country, commencing with three editions from An Cultúrlann in Belfast.

The episode on 1st June will feature:

 • Maurice Bradley (uilleann pipes; fiddle)
 • Ciarán Kelly (guitar; accordion)
 • Harry Bradley (flute)
 • Róisín Chambers (song)

The July edition will feature:

 • Robbie Hannan (uilleann pipes)
 • Conor Caldwell (fiddle)
 • Diane Cannon (song)

The August edition will feature:

 • Jane Walls (uilleann pipes)
 • Martin Dowling (fiddle)
 • Davy Maguire (flute)
 • Len Graham (song)

All episodes will be available to view, for free, on NPU-TV. Donations are however welcome. Na Píobairí Uilleann’s Session with the Pipers always takes place on the first Tuesday of every month. Stay tuned for great music and song!

May
13
Clara Grunefeld
Annual Report 2020 now available
,
0

Please see here for Na Píobairí Uilleann’s Annual Report 2020.

Due to the COVID-19 pandemic, it has been a difficult time for all throughout the world over the past 14 months. However, we are delighted to report on the wide range of services, programmes and publications delivered by NPU in 2020.

We would like to thank all of our members, friends, supporters, donors, volunteers, partner organisations and funding agencies for your incredible support throughout 2020.

Yours sincerely,

Anne-Marie Bell

Administrator

May
11
Clara Grunefeld
Carlow piper Colm Broderick wins Seán Ó Riada Gold Medal
,
0

Na Píobairí Uilleann would like to convey its congratulations to Carlow piper Colm Broderick on the receipt of the Seán Ó Riada Gold Medal last weekend.

Colm Broderick, 22, comes from Graiguecullen in Carlow.  He is an All-Ireland winning uilleann piper, and is in demand as a teacher too. Colm plays a set of pipes loaned to him by Na Píobairí Uilleann that were made by Leo Rowsome in 1936. This set belonged to Seán Reid, and was previously loaned to piping legends including Willie Clancy, and Liam O’Flynn.

Speaking of his win, Colm said: “I’m grateful and humbled to have been selected as the winner, because the standard of musicianship was so high. Peadar Ó Riada has done a great job developing a competition like this which is friendly and supportive to musicians, which is not always the case. It’s an honour to be in possession of these historic pipes, and this award will keep me motivated to keep playing them as best as I can.  To win the Seán Ó Riada medal on them was really something special.” 

 

May
7
Clara Grunefeld
PipeCraft Course: Fabrication of Bore Probes with Conor Roche-Lancaster in May 2021
, ,
0

We are happy to announce a new PipeCraft course “Fabrication of Bore Probes” with Conor Roche-Lancaster.

The course will take place on Saturday 22nd and Sunday 23rd May 2021 (two days), 9.30am – 4.30pm each day at Na Píobairí Uilleann’s PipeCraft Training Centre, Unit 44 Port Tunnel Business Park, Clonshaugh.

This course will cover the topic of measuring probes, and will include basic metrology relating to probes, probe design and fabrication, and best practices for using measuring probes.

The course costs €110 for members and €150 for non members (costs are per participant). Places are strictly limited. To register your interest or for more information please contact info@pipers.ie or call +353 1 8730093.

All courses currently taking place at PipeCraft do so in full compliance with guidelines from Government and the HSE to prevent the spread of COVID-19. Increased measures are in now place, including limiting numbers in the workshop, physical distancing where possible, increased ventilation, the wearing of face coverings, high standards of hand and respiratory hygiene, contact tracing and self-declaration. By registering for any such courses you agree to comply with the measures put in place by Na Píobairí Uilleann.

Cookie Notice