Uncategorized
Home  »  Community News  »  Uncategorized
Jan
23
Ellie Níc Fhionnghaile
Na Píobairí Uilleann achieves Investors in Diversity Silver Award
,
0

NPU Achieves Investors in Diversity Silver Award

Press Release on behalf of Na Píobairí Uilleann

 

Monday 23 January 2023

Na Píobairí Uilleann (NPU) is delighted to have achieved the Investors in Diversity Silver Award from the Irish Centre for Diversity.

The Award reflects the successful work carried out to date by NPU to embed Equality, Diversity & Inclusion (EDI) across the organisation, work that is increasingly important given the diverse interest in the uilleann pipes, both nationally and globally, and the emergence of new voices in Ireland.

NPU Chief Executive Gay McKeon said: “We are delighted with the progress made by Na Píobairí Uilleann to date which has been endorsed by the receipt of this Award. It is a very significant milestone in our journey, striving for excellence in relation to equality, diversity and inclusion.

We have worked to champion these values across our activities and to show leadership in this area, and we are committed to the ongoing process of improvement.

NPU will continue to work with the Irish Centre for Diversity to ensure that we reach all sectors of society, at home and abroad, and that we continue to assert the critical importance of equality, diversity and inclusion.”

In November 2021 NPU achieved the Investors in Diversity Bronze Award and since then the organisation has continued to place equality, diversity and inclusion as a key priority on our agenda of ongoing process improvement. Achievement of the Silver Award is a Strategic Priority of the NPU Organisational Strategy, Sharing the Sound of Ireland 2022-2024.

NPU was recognised with the award following an analysis of its work, policies, training and a series of staff interviews in relation to diversity and inclusion. A commitment to continuous improvement is a goal shared by both organisations and NPU will now prepare for the next step of the journey in enhancing its status further.

Irish Centre for Diversity Managing Director, Caroline Tyler comments: “Congratulations to all the team at Na Píobairí Uilleann on achieving Investors in Diversity Silver. We look forward to working with them on the next stage of their journey and celebrating the impact across the whole organisation – both across Ireland and globally.”

Investors in Diversity is Ireland’s premier EDI performance accreditation mark. The programme supports the journey of continuous improvement by providing a structured framework to transform practices and culture. This accreditation complements the Safe to Create programme, a Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media initiative, adopted by NPU in November 2022.

About Na Píobairí Uilleann

Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers was founded in 1968 when there were less than 100 uilleann pipers remaining. Today NPU is a thriving arts organisation dedicated to Sharing the Sound of Ireland through Access, Education, Performance and Preservation.

Since unveiling its restored Georgian premises at 15 Henrietta Street, Dublin, in January 2007, NPU has been busy catering for the expanding demand for regular tuition, as well as releasing many significant publications and recordings. With demand for pipes considerably exceeding supply, a dedicated Training Centre – PipeCraft – was established in 2011 to deliver training in the very highly skilled craft of uilleann pipemaking.

NPU is accredited by UNESCO as a competent Non-governmental Organisation in the field of Intangible Cultural Heritage (ICH). NPU lobbied the Irish Government to ratify the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage which resulted in the inclusion of Uilleann Piping on the UNESCO representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in December 2017.

In 2023, NPU achieved the Investors in Diversity Silver Award from the Irish Centre for Diversity.

Na Píobairí Uilleann’s primary funding agencies include The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon, Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, and Dublin City Council.

Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta St., Dublin 1, Ireland

Tel: +353-1-8730093

Email: info@pipers.ie

Website: www.pipers.ie

Facebook: www.facebook.com/napiobairiuilleann

Twitter: www.twitter.com/napiobairi

Instagram: www.instagram.com/napiobairiuilleann/

 

Baineann NPU Gradam Airgid d’Infheisteoirí san Ilghnéitheacht amach

Preasráiteas ó Na Píobairí Uilleann

Dé Luain 23ú Eanáir

Tá an-áthas ar Na Píobairí Uilleann (NPU) an Gradam Airgid d’Infheisteoirí san Ilghnéitheacht a bhaint amach ó Ionad na hÉireann um an Ilghnéitheacht.

Léiriú é an Gradam ar an obair rathúil atá déanta ag NPU go dtí seo leis an gComhionannas, leis an Ilghnéitheacht agus leis an Ionchuimsiú a fhréamhú san eagraíocht. Tá fás ag teacht ar thábhacht na hoibre seo mar gheall ar an ilghnéitheacht a bhaineann leis an spéis a chuirtear sna píb uilleann, in Éirinn agus go hidirnáisiúnta, agus mar gheall ar theacht chun cinn guthanna nua in Éirinn.

Bhí an méid seo le rá ag príomhfheidhmeannach NPU, Gay McKeon: “Tá an-áthas orainn faoin dul chun cinn atá déanta ag NPU go dtí seo, dul chun cinn a bhfuil aitheantas tugtha ag bronnadh an Ghradaim seo dó. Cloch mhíle shuntasach inar dturas atá ann, agus muid ag iarraidh ardchaighdeán feabhais a bhaint amach i dtaca leis an gComhionannas, leis an Ilghnéitheacht agus leis an Ionchuimsiú.

Tá obair déanta againn leis na luachanna seo a chur chun cinn inar gcuid ghníomhachtaí agus le ceannaireacht a léiriú sa réimse seo, agus táimid tiomanta don phróiseas leanúnach feabhsaithe.

Leanfaidh NPU ar aghaidh lena chuid oibre le hIonad na hÉireann um an Ilghnéitheacht le cinntiú go dtiocfaimid chomh fada le gach grúpa sa tsochaí, in Éirinn agus thar lear, agus go leanfaimid orainn ag leagadh béime ar thábhacht mhór an Chomhionannais, na hIlghnéitheachta, agus an Ionchuimsithe.”

I mí na Samhna 2021 bhain NPU an Gradam Cré-umha d’Infheisteoirí san Ilghnéitheacht amach, agus ó shin amach tá tosaíocht ag an gComhionannas, ag an Ilghnéitheacht agus ag an Ionchuimsiú ar an gclár oibre atá againn don phróiseas leanúnach feabhsaithe. Tosaíocht straitéiseach de chuid Straitéis eagraíochta NPU, Sharing the Sound of Ireland 2022-2024, is ea baint amach an Ghradaim Airgid seo.

Is ar lorg anailís a rinneadh ar a chuid oibre, ar a pholasaithe agus ar a chuid traenála, agus ar lorg agallaimh a cuireadh ar bhaill foirne faoi chúrsaí ilghnéitheachta agus ionchuimsithe, a tugadh aitheanta do NPU leis an nGradam Airgid. Sprioc atá ag an dá eagraíocht is ea an dul chun cinn, agus beidh NPU ag ullmhú anois don chéad chéim eile ina thuras le stádas níos airde fós a bhaint amach.

Deir stiúrthóir bainistíochta Ionad na hÉireann um an Ilghnéitheacht, Caroline Tyler: ‘Comhghairdeas leis an bhfoireann ar fad ag NPU as an nGradam Airgid d’Infheisteoirí a bhaint amach. Táimid ag súil le bheith ag obair leo ar an gcéad chuid eile dá dturas, agus le ceiliúradh a dhéanamh ar an tionchar atá aige ar an eagraíocht – in Éirinn agus ar fud an domhain.

Is é ‘Infheisteoirí san Ilghnéitheacht’ príomhchomhartha creidiúnaithe na hÉireann maidir le feidhmiú an Chomhionannais, na hIlghnéitheachta agus an Ionchuimsithe. Tacaíonn an eagraíocht le turas leanúnach an fheabhais trí fhráma struchtúrtha a chur ar fáil a bhfuil sé mar aidhm aige cleachtais agus cultúr a athrú. Cuireann an creidiúnú seo leis an gclár Safe to Create, tionscnamh de chuid an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán, ar ghlac NPU leis i mí na Samhna 2022.

Eolas faoi Na Píobairí Uilleann

Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU) in 1968 ag an am a cheaptar go raibh níos lú ná 100 píobaire uilleann fágtha sa tír. Ach is eagraíocht atá faoi bhláth inniu í agus é mar aidhm aici Fuaim na hÉireann a roinnt trí Rochtain, trí Oideachas, trí Thaibhiú agus trí Chaomhnú.

Ón am ar oscail NPU a áitreabh i dteach Seoirseach athchóirithe i 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath in 2007 tá sé ag freastal ar an éileamh atá ag fás gan stad ar oiliúint rialta ar an uirlis. Tá sé ag foilsiú agus ag eisiúint taifeadtaí tábhachtacha ó shin i leith freisin.   Toisc go bhfuil éileamh thar na bearta ar an uirlis í fhéin, bhunaigh NPU a sainionad oiliúna PipeCraft in 2011 chun oiliúint a chur ar fáil ins an saincheird ardoilte de dhéantús píbe.

Tá NPU creidiúnaithe le hEagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) mar eagraíocht neamhrialtasach inniúil (NGO) in san earnáil a bhaineann le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe (ICH).

Chuaigh NPU i mbun stocaireachta le Rialtas na hÉireann chun go ndaingneodh sé Coinbhinsiún UNESCO maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe. De thoradh ar sin chuir UNESCO Píobaireacht Uilleann ar a Liosta Ionadaíoch d’Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe an Chine Daonna i Nollaig 2017.

In 2023 bhronn Ionad na hÉireann um Ilchineálacht a nDámhachtain Airgid um Ilchineálacht ar NPU.

Is iad príomh-mhaoinitheoirí NPU ná Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

 Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, Éire

Teileafón: +353-1-8730093

Ríomhphost: info@pipers.ie

Suíomh idirlín:  www.pipers.ie

Facebook: www.facebook.com/napiobairiuilleann

Twitter: www.twitter.com/napiobairi

Instagram: www.instagram.com/napiobairiuilleann/

Jan
18
Ellie Níc Fhionnghaile
Organisational Announcement
,
0

New staff appointment announced by Na Píobairí Uilleann / Baill foirne nua fógartha ag Na Píobairí Uilleann

Wednesday 18th January 2023

Na Píobairí Uilleann is pleased to announce the appointment of Muireann Ní Shé to the administrative staff of the organisation following an extensive recruitment process.

Muireann will succeed Fionntan Byrne as the NPU Education Programmes Co-Ordinator as he departs to work in the civil service.

Taking up her position on January 9, Muireann will work with all existing education partnerships and ensure the continued success of all our education programmes in uilleann piping, reedmaking and pipemaking. Muireann will report to the Administrator.

Speaking about the organisational developments, NPU Chief Executive Gay McKeon said: “On behalf of the Na Píobairí Uilleann I would like to sincerely thank Fionntan for his contribution to the work and progress of NPU over the past number of years and wish him the very best in his future endeavours. I would also like to congratulate Muireann on her appointment and wish her every success in her new role.”

Muireann Ní Shé is an uilleann piper, singer and multi-instrumentalist from Ballinhassig in County Cork. Born into an Irish speaking family, Muireann has been deeply immersed in traditional music all her life.

Muireann has a passion for music education and is an experienced tutor of the pipes, flute and whistle. She is also highly experienced in teaching musicianship and Suzuki violin in primary schools where she uses traditional music and song as a foundation. Muireann holds a First Class Honours BMus degree from the MTU Cork School of Music where she gained significant experience in choral conducting, orchestral arranging and composition.

About Na Píobairí Uilleann

Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers was founded in 1968 when there were less than 100 uilleann pipers remaining. Today NPU is a thriving arts organisation dedicated to Sharing the Sound of Ireland through Access, Education, Performance and Preservation.

Since unveiling its restored Georgian premises at 15 Henrietta Street, Dublin, in January 2007, NPU has been busy catering for the expanding demand for regular tuition, as well as releasing many significant publications and recordings. With demand for pipes considerably exceeding supply, a dedicated Training Centre – PipeCraft – was established in 2011 to deliver training in the very highly skilled craft of uilleann pipemaking.

NPU is accredited by UNESCO as a competent Non-governmental Organisation in the field of Intangible Cultural Heritage (ICH). NPU lobbied the Irish Government to ratify the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage which resulted in the inclusion of Uilleann Piping on the UNESCO representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in December 2017.

In 2023, NPU achieved the Investors in Diversity Silver Award from the Irish Centre for Diversity.

Na Píobairí Uilleann’s primary funding agencies include The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon, Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, and Dublin City Council.

Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta St., Dublin 1, Ireland
Tel: +353-1-8730093
Email: info@pipers.ie
Web:  www.pipers.ie
Facebook: www.facebook.com/napiobairiuilleann
Twitter: www.twitter.com/napiobairi

Preaseisiúint de chuid Na bPíobairí Uilleann

Dé Ceadaoin 18ú Eanáir, 2023

Tá áthas ar Na Píobairí Uilleann a fhógairt gur ceapadh Muireann Ní Shé mar bhaill de mheitheal riaracháin na heagraíochta i ndiaidh phróiseas fairsing earcaíochta.

Tiocfaidh Muireann i gcomharbas ar Fionntan Byrne mar chomhordaitheoir clár oideachais  NPU, agus Fionntan ag fágáil le hobair sa státseirbhís.

Thosaigh Muireann ar an 9ú hEanáir agus beidh sí ag obair lenar comhpháirtithe oideachais chun cúrsaí agus ceardlanna píobaireacht, ar ghiolcacha agus ag déanamh píob a eagrú agus a chur a fáil d’fhoghlaimeoirí agus muintir na bPíob uilleann ar fud na cruinne. Tuairisceoidh sí go díreach don Riarthóir.

Ag caint dó ar na forbairtí eagraíochta dúirt an príomhfheidhmeannach, Gay McKeon: “Ba mhaith liom, thar ceann na bPíobairí Uilleann, buíochas ó chroí a ghabháil le Fionntan as a ndearna sé ó thaobh obair agus forbairt NPU le roinnt blianta anuas, agus guím gach rath ar amach anseo. Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le Muireann Ní Shé as a gceapachán agus guím gach rath uirthi ina ról nua.”

Is as Béal Átha an Cheasaigh i gContae Chorcaí do Mhuireann Ní Shé. Is píobaire, amhránaí agus ceoltóir ildánach í. Tá Gaeilge aici ón gcliabhán agus bhí ceol traidisiúnta riamh ag croí lár a saol.

Tá dúil ar leith aici san Oideachais Ceoil agus tá an-thaithí aici mar theagascóir ar na píob, ar an bhfliúit agus ar an bhfeadóg stáin. Tá taithí ar leith aici chomh maith mar mhúinteoir ceoltóireachta i mbunscoileanna, ina usáideann sí ceol agus amhráin traidisiúnta mar bunfhoinse . Bhain Muireann céim céadonóracha amach (BMus) ag Ceoil Scoil Chorcaí MTU agus is ann a mhuscail sí a suim sa chumadóireacht, sa chórstiúrthóireacht agus i gcóiriú ceoil freisin.

Eolas faoi Na Píobairí Uilleann

Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU) in 1968 ag an am a cheaptar go raibh níos lú ná 100 píobaire uilleann fágtha sa tír. Ach is eagraíocht atá faoi bhláth inniu í agus é mar aidhm aici Fuaim na hÉireann a roinnt trí Rochtain, trí Oideachas, trí Thaibhiú agus trí Chaomhnú.

Ón am ar oscail NPU a áitreabh i dteach Seoirseach athchóirithe i 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath in 2007 tá sé ag freastal ar an éileamh atá ag fás gan stad ar oiliúint rialta ar an uirlis. Tá sé ag foilsiú agus ag eisiúint taifeadtaí tábhachtacha ó shin i leith freisin.   Toisc go bhfuil éileamh thar na bearta ar an uirlis í fhéin, bhunaigh NPU a sainionad oiliúna PipeCraft in 2011 chun oiliúint a chur ar fáil ins an saincheird ardoilte de dhéantús píbe.

Tá NPU creidiúnaithe le hEagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) mar eagraíocht neamhrialtasach inniúil (NGO) in san earnáil a bhaineann le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe (ICH).

Chuaigh NPU i mbun stocaireachta le Rialtas na hÉireann chun go ndaingneodh sé Coinbhinsiún UNESCO maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe. De thoradh ar sin chuir UNESCO Píobaireacht Uilleann ar a Liosta Ionadaíoch d’Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe an Chine Daonna i Nollaig 2017.

In 2023 bhronn Ionad na hÉireann um Ilchineálacht a nDámhachtain Airgid um Ilchineálacht ar NPU.

Is iad príomh-mhaoinitheoirí NPU ná Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

 Na Píobairí Uilleann, 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, Éire
Teileafón: +353-1-8730093
Ríomhphost: info@pipers.ie
Suíomh idirlín:  www.pipers.ie
Facebook: www.facebook.com/napiobairiuilleann
Twitter: www.twitter.com/napiobairi

Oct
18
Ellie Níc Fhionnghaile
Arts Council seeks advisory, research and assessment services in Festivals
,
0
,

Arts Council seeks advisory, research and assessment services in Festivals

The Arts Council is seeking the procurement of Festival Advisory, Assessment and Research services to support the delivery of the Arts Council’s Festival Policy and Strategy 2020-2025.

We currently wish to encourage qualification applications from candidates in festivals and event management and we will be running mini-competitions for Advisory, Assessment and Research services through the Arts Council’s Dynamic Purchasing System (DPS) which allows for a greater diversity of voices as we work to support and develop the arts in Ireland in 2023.

The Artform Support Service Dynamic Purchasing System (DPS) has been launched on eTenders (RFT  215450 – AC/2022/16).

The DPS is a two stage process. The first stage is the qualification stage and involves applicants qualifying to be members of categories and sub-categories within the DPS: eg. Adviser Services (Category) Festivals (Sub-Category), by demonstrating sufficient skills and experience. Membership will be valid for the life of the DPS (10 years) and new candidates can join at any time during this period. In the second stage, qualified candidates will be invited to apply for opportunities within their categories/sub-categories when they arise.

Applicants may apply to: provide application assessment services, provide policy advice or conduct research projects. Those with a demonstrable background and experience in: festival and event programmes and management, festival and events academic research or arts policy development may wish to apply.

In line with the Arts Council’s Equality, Diversity and Inclusion Policy, we welcome and encourage applications that are reflective of the diversity of Irish society.

Prospective applicants can discuss the above further by contacting in the first instance Laura Ivers Laura.Ivers@artscouncil.ie or Head of Festivals and Events karl.wallace@artscouncil.ie

Further information can be found on the Arts Council website https://www.artscouncil.ie/Artform_Support_Services_Procurement/

Oct
3
Ellie Níc Fhionnghaile
Job Vacancy: Administrative Assistant – Education Programmes
, ,
0
, , ,

Administrative Assistant – Education Programmes

Role description

 Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers was founded in 1968 to promote the playing and manufacture of the uilleann pipes and Irish traditional music in general. We have extensive music tuition, pipemaking training, publications and public performance programmes and provide a wide range of services through our web-based resources.

With a growing worldwide membership and expanding events programmes, we now have a vacancy for a full time Administrative Assistant position reporting to the Administrator.

 • The successful candidate will ideally have experience in programming and planning of events, possess excellent communications, interpersonal and organisational skills and have a working knowledge of Microsoft Office. The ability to work to strict deadlines is essential. Knowledge and appreciation of Irish traditional music is essential and the ability to play the uilleann pipes is desirable.

Key Responsibilities

Communication

 • Communicating effectively with stakeholders

Administration

 • Developing relationships with existing and new partnership organisations
 • Identifying appropriate funding opportunities and preparation of funding applications
 • Developing and implementing budgets in relation to tuition and public performance programmes
 • Preparation of tutor and artist contracts
 • Coordination of weekly classes in 15 Henrietta Street and nationwide
 • Coordination of courses delivered at our PipeCraft facility
 • Administration of NPU’s Pipes on Loan scheme including loan agreements and the ongoing repair and maintenance of instruments
 • Provide cover for and assisting with sales order fulfilment
 • Providing cover for administrative tasks

Event Management

 • Management of NPU public events (Try the Pipes events, piping programme at Scoil Samhraidh Willie Clancy, Tionóil, the Ace and Deuce of Piping concert, the Breandán Breathnach and Leo Rowsome commemorative events)
 • Promotion of public events and public engagement

Financial Administration

 • Ability to prepare budgets for specific projects and programmes
 • Input to annual arts plan

Health and Safety

 • Responsibility for implementing the NPU Health and Safety policy at our PipeCraft instrument training centre
 • Undertake regular Health and Safety Audits

Governance

 • Overseeing the operation of the NPU Child Protection Policy and related policies
 • Overseeing the operation of the NPU Volunteer Policy
 • Adherence to and promotion of NPU equality, diversity and inclusion policies

Personal Skills

 • Good administrative and organisational skills
 • Excellent communication skills – written and phone
 • Ability to work as part of a team
 • Ability to work to deadlines
 • Knowledge of Microsoft Office including Word, Excel, also databases, accounting software is an advantage
 • Ability to work on own initiative

 Salary will be commensurate with the level of experience. 

Closing date for applications is Friday 14th October 2022

Letter of application, together with detailed CV addressed to The Administrator, Na Píobairí Uilleann, 15 Henrietta Street, Dublin 1, D01 N504 or by email to daniela@pipers.ie to arrive not later than 5pm on Friday 14th October 2022.

Aug
19
Ellie Níc Fhionnghaile
Launch of ‘Music for the Irish Pipes: Volume 3’
,
0
, , , ,

Uilleann Pipers publish latest music collection

Press release on behalf of Na Píobairí Uilleann

Thursday August 18th 2022

Na Píobairí Uilleann (NPU) is today delighted to announce the launch by the Lord Mayor of Dublin, Caroline Conroy of Music for the Irish Pipes: Volume 3, a collection of Irish piping music transcribed by Joe Doyle.   

Music for the Irish Pipes: Volume 3 is the latest in a series of publications that make the music of the uilleann pipes accessible to students in a practical way. The book interprets classic recordings from the past, bringing this music to present day players. This publication will help to support the great tradition of uilleann piping, with knowledge passed from generation to generation.

The author of the book is Joe Doyle, a gifted piper and a talented teacher. Music for the Irish Pipes: Volume 3 is Joe’s fourth publication for NPU and with this latest book, Joe has now published transcriptions of more than 1,000 tunes.

Joe Doyle has taught piping in NPU in a voluntary capacity for over 30 years, freely sharing his enthusiasm and knowledge of the pipes with many, many people of all ages over that period.  On a weekly basis, Joe has travelled across the city to teach here in Henrietta Street, ensuring that uilleann piping survives and thrives.

Speaking about today’s launch, the Lord Mayor of Dublin, Caroline Conroy said:

“It gives me great pleasure to launch Music for the Irish Pipes: Volume 3, NPU plays a vital role in the cultural life of Dublin. NPU’s strategic approach over many years has transformed the landscape of uilleann piping. Their Pipes on Loan Programme, Try the Pipes Events and outreach tuition services have provided cultural engagement and musical opportunities to Ireland’s increasingly diverse society.”

NPU Chief Executive and uilleann piper Gay McKeon also commented:

“Na Píobairí Uilleann’s latest publication Music for the Irish Pipes: Volume 3 is a wonderful addition to the store of practical resources the organisation has made available to piping students and traditional music enthusiasts. This latest volume brings piping of the past into the hands of young players, ensuring that the rich cultural legacy of the uilleann pipes continues to flourish. We are very grateful for the ongoing financial support of both the Arts Council and the Department Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media which has contributed to an exponential growth in interest in playing and making of uilleann pipes, a unique and iconic element of our rich cultural heritage.”

Na Píobairí Uilleann

Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers was founded in 1968 when there were less than 100 uilleann pipers remaining. Today NPU is a thriving arts organisation dedicated to Sharing the Sound of Ireland through Access, Education, Performance and Preservation.

Since unveiling its restored Georgian premises at 15 Henrietta Street, Dublin, in January 2007, NPU has been busy catering for the expanding demand for regular tuition, as well as releasing many significant publications and recordings. With demand for pipes considerably exceeding supply, a dedicated Training Centre – PipeCraft – was established in 2011 to deliver training in the very highly skilled craft of uilleann pipemaking.

NPU is accredited by UNESCO as a competent Non-governmental Organisation in the field of Intangible Cultural Heritage (ICH). NPU lobbied the Irish Government to ratify the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage which resulted in the inclusion of Uilleann Piping on the UNESCO representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in December 2017.

In 2021, NPU achieved the Diversity Bronze Award from the Irish Centre for Diversity.

Na Píobairí Uilleann’s primary funding agencies include The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon, Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, and Dublin City Council.

An bailiúchán ceoil is déanaí á fhoilsiú ag Na Píobairí Uilleann

Preasráiteas ó Na Píobairí Uilleann

Déardaoin 18 Lúnasa 2022

Tá áthas ar Na Píobairí Uilleann (NPU) a fhógairt go bhfuil Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath Caroline Conroy chun Music for the Irish Pipes: Volume 3, bailiúchán de cheol píobaireachta na hÉireann tras-scríofa ag Joe Doyle a sheoladh inniu.

Is é Music for the Irish Pipes: Volume 3 an ceann is déanaí de shraith foilseachán a chuireann ceol phíb uilleann ar fáil d’fhoghlaimeoirí ar bhonn praiticiúil. Baineann an leabhar brí as seoid-taifeadtaí ón am atá caite agus cuireann sé an ceol seo ar fáil do sheinnteoirí an lae inniu. Tabharfaidh an foilseachán tacaíocht do thraidisiún luachmhar na píobaireachta uilleann trí eolas a chur ar aghaidh ó ghlúin go glúin.

Is é údar an leabhair ná Joe Doyle, píobaire den scoth agus fear a bhfuil bua ar leith aige mar

mhúinteoir. Is é Music for the Irish Pipes: Volume 3 an ceathrú foilseachán ó Joe agus leis an leabhar seo tá os cionn 1000 tiúin tras-scríofa agus foilsithe anois aige.

Tá Joe ag múineadh píobaireachta le NPU ar bhonn deonach le os cionn 30 bliain é ag roinnt go fial flaithiúil a ghrá don phíb agus a chuid eolais fúithi leis an iliomad duine de gach aois le linn na tréimhse sin.  Taistealaíonn Joe trasna ó thaobh amháin de chathair Bhaile Átha Cliath don taobh eile gach seachtain chun múineadh i gceannáras NPU i Sráid Henrietta ag déanamh cinnte de go mairfidh agus go dtiocfaidh bláth ar ar an bpíobaireacht uilleann.

Agus í a labhairt faoin seoladh inniu, dúirt Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath, Caroline Conroy:

“Tugann sé an-phléisiúr dom Music for the Irish Pipes: Volume 3 a sheoladh. Tá ról fíorthábhachtach ag NPU i saol cultúrtha Bhaile Átha Cliath. Tá cur chuige straitéiseach NPU le blianta fada tar éis an tírdhreach don phíobaireacht uilleann a athrú ó bhonn. Tá a gclár ‘Píb ar Iasacht’, a gclár ‘Bain Triail as an bPíb’ agus a gclár for-rochtana de sheirbhísí teagaisc tar éis teagmháil chultúrtha a spreagadh agus deiseanna ceoil a chur ar fáil do phobal na hÉireann, pobal atá ag éirí níos ilchineálaí gach lá.”

Dúirt Príomhfheidhmeannach NPU Gay McKeon atá ina phiobaire é fhéin:

“Is ábhar breise iontach é Music for the Irish Pipes: Volume 3 an foilseachán is déanaí seo ó NPU a chuireann leis an stór d’acmhainní praiticiúla atá curtha ar fáil ag an eagraíocht d’fhoghlaimeoirí píobaireachta agus dóibh siúd a bhfuil grá acu don cheol traidisiúnta. Tugann an t-imleabhar is déanaí seo píobaireacht ón am atá caite isteach i lámha na seinnteoirí óga agus mar sin cinntíonn sé go leanfaidh oidhreacht shaibhir chultúrtha na píobaireachta uilleann ar aghaidh ag teacht faoi bhláth. Táimid buíoch as an tacaíocht leanúnach airgeadais a fhaighimid ón gComhairle Ealaíon agus ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán atá tar éis cur leis an bhfás as cuimse atá ag teacht ar an suim atá ag daoine an phíb uilleann a sheinm agus a dhéanamh, an ghné leithleach íocónach seo d’ár n-oidhreacht shaibhir chultúrtha.”           

Na Píobairí Uilleann

Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU) in 1968 ag an am a cheaptar go raibh níos lú ná 100 píobaire uilleann fágtha sa tír. Ach is eagraíocht atá faoi bhláth inniu í agus é mar aidhm aici Fuaim na hÉireann a Roinnt trí Rochtain, trí Oideachas, trí Thaibhiú agus trí Chaomhnú.

Ón am ar oscail NPU a áitreabh i dteach Seoirseach athchóirithe i 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath in 2007 tá sé ag freastal ar an éileamh atá ag fás gan stad ar oiliúint rialta ar an uirlis. Tá sé ag foilsiú agus ag eisiúint taifeadtaí tábhachtacha ó shin i leith freisin.   Toisc go bhfuil éileamh thar na bearta ar an uirlis í fhéin, bhunaigh NPU a sainionad oiliúna PipeCraft in 2011 chun oiliúint a chur ar fáil ins an saincheird ardoilte de dhéantús píbe.

Tá NPU creidiúnaithe le hEagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) mar eagraíocht neamhrialtasach inniúil (NGO) in san earnáil a bhaineann le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe (ICH).

Chuaigh NPU i mbun stocaireachta le Rialtas na hÉireann chun go ndaingneodh sé Coinbhinsiún UNESCO maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe. De thoradh ar sin chuir UNESCO Píobaireacht Uilleann ar a Liosta Ionadaíoch d’Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe an Chine Daonna i Nollaig 2017.

In 2021 bhronn Ionad na hÉireann um Ilchineálacht a nDámhachtain Chré-umha um Ilchineálacht ar NPU.

Is iad príomh-mhaoinitheoirí NPU ná Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Aug
10
Ellie Níc Fhionnghaile
The Ace & Deuce of Piping Concert 2022 – Tickets for Sale Now!
,
0
, , , , , , , ,

Na Píobairí Uilleann are delighted to be returning to an in-person concert this year in front of a live audience at Liberty Hall Theatre, Dublin. The concert will take place on Saturday 1st October at 8pm.

The Ace and Deuce of Piping Concert is Na Píobairí Uilleann’s annual flagship concert. For many years the concert has presented some of the finest traditional musicians, singers and dancers from Ireland and abroad.

Tickets available on Eventbrite at aceanddeuce.eventbrite.com or contact info@pipers.ie / +353-1-8730093

Prices: €25 (Senior/Student/Unwaged €20) // Family ticket €70 (admits 4)

This year’s concert will be presented by Áine Ní Bhreisleáin and performers are listed below:
 • Jarlath Henderson (uilleann pipes)
 • Sorcha Costello (fiddle)
 • Elaine Reilly (banjo)
 • Catherine McHugh (piano)
 • Ciarán Mac Fheidhlimidh (uilleann pipes)
 • Ciarán Ó Maonaigh (fiddle)
 • Steve Cooney (guitar)
 • Deirdre Collis (whistle / button accordion)
 • Mary Corcoran (piano)
 • Ellie Níc Fhionnghaile (song)

Poster designed by Sinéad Kennedy.

Ace & Deuce of Piping Concert 2022 Poster

Jun
16
Fionntan Byrne
Last Chance to Register for Piping Tuition at Scoil Samhraidh Willie Clancy 2022!
,
0

Scoil Samhraidh Willie Clancy 2022 will take place from Saturday 2nd July to Sunday 10th July 2022. Uilleann piping and reedmaking classes will run from Monday 4th to Saturday 9th July inclusive, from 10am until 1pm each day. Pre-registration is essential. For full details on uilleann piping classes and to register, click here:

Scoil Samhraidh Willie Clancy 2022 – Pre Registration for Uilleann pipes & Reedmaking Classes

 

Note that all students must make payment via the NPU shop item above, and complete this Google form to assist with class allocation. For students under 18 years of age, a parent or guardian must also return the parental consent form. The consent form can be found here and can be returned once complete to info@pipers.ie.

Please contact info@pipers.ie with any queries.

May
17
Ellie Níc Fhionnghaile
Funding Opportunity: Scoileanna Ildánacha / Creative Schools 2022
,
0

Scoileanna Ildánacha / Creative Schools 2022

Scoileanna Ildánacha / Creative Schools 2022 welcomes applications from schools and Youthreach centres across the country who would like to join the programme.  The deadline for application is 17.30 on Thursday 2 June 2022.

The purpose of Scoileanna Ildánacha/Creative Schools is to support schools and Youthreach centres to put the arts and creativity at the heart of children’s and young people’s lives. Participating schools/centres will take part in a guided journey over two years to develop a Creative Schools Plan unique to each school, and begin to implement it.  Key supports offered by this award include up to nine days per year of expert support and advice from a Creative Associate assigned to each school/centre, and a €4,000 grant towards activities and projects arising. 

All applications to the Arts Council are made through the Arts Council’s online services system.  Schools and Youthreach centres interested in applying to Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2022 can register an account on the Arts Council’s online services system here. The system is open to receive applications, and the final deadline for application is 17.30 on Thursday 2 June 2022.

All Department of Education-recognised primary and post-primary schools and Youthreach centres that have not already participated in a previous round of Creative Schools are invited to apply.

Further information about the programme and how to apply is available here.

If you have any questions at all please contact creativeschools@artscouncil.ie

The Arts Council are running online information clinics about Creative Schools and how to apply.   The clinics are for representatives of Primary and Post Primary Schools, Special Schools and Youthreach Centres who are interested in participating in Creative Schools from September 2022 for the academic years 2022/2023 and 2023/2024.

The online information clinics will take place as follows:

Wednesday 18 May 2022 at 16.00-17.00 (English language) Book a ticket here
Thursday 19 May 2022 at 16.00-17.00 (Irish language) Book a ticket here
Friday 20 May 2022 at 16.00-17.00 (English language) Book a ticket here

 

May
13
Ellie Níc Fhionnghaile
Launch of Na Píobairí Uilleann’s Strategy 2022-2024
,
0
, , , , , ,

Uilleann Pipers unveil strategy to share the sound of Ireland

Press release on behalf of Na Píobairí Uilleann

Thursday May 5th 2022

Na Píobairí Uilleann (NPU) is delighted to announce the launch by Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin, TD of Sharing the Sound of Ireland: a comprehensive new strategy to guide one of Ireland’s leading traditional arts organisations for the next three years. 

Sharing the Sound of Ireland is a highly ambitious yet practical blueprint for NPU to realise its visionary aim of bringing the traditions and music of the Irish uilleann pipes to the world. The plan’s framework is constructed on NPU’s four objective pillars of Access, Education, Performance and Preservation, delivered through the organisation’s commitment to excellence in value and processes. The ambitious strategy outlined in this document is designed for expansion whilst retaining current in-demand programmes. Visionary goals laid out in this document include the building of an International Uilleann Piping Centre and Theatre at 16 Henrietta Street. We believe that this strategy will prove to be invigorating, convincing and exciting for our membership, staff, Board, and stakeholders over the next three years.

The formulation of the strategy followed a rigorous process which included membership surveys and facilitated workshops, and as a result we believe, that it is aligned with common objectives we share with a broad range of stakeholders.

Speaking about today’s announcement, Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin TD said:

“It gives me great pleasure to announce the launch of Sharing the Sound of Ireland, Na Píobairí Uilleann’s comprehensive new strategy for 2022-2024.  Na Píobairí Uilleann has successfully preserved a musical tradition that is indelible and unique to our island.  Na Píobairí Uilleann has preserved tradition, enlivened our culture and ensured the future of the Uilleann Pipes. This new strategy is a series of planned, interlinked actions to support the growth and creativity of Uilleann Piping at home and around the world.” 

NPU Chief Executive and uilleann piper Gay McKeon also commented:

‘Na Píobairí Uilleann’s founders, who were pipers themselves, had a very clear vision for the organisation back in 1968 when the very future of the instrument was far from certain. That vision, based on the promotion of piping, pipes and traditional music through tuition and conservation, underpins this new strategy which tailors these fundamental aims for the 21st century and the global reach of NPU. We are very grateful for the ongoing financial support of both the Arts Council and the Department Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media which has contributed to an exponential growth in the playing and making of uilleann pipes, a unique and iconic element of our rich cultural heritage.’ 

Na Píobairí Uilleann

Na Píobairí Uilleann (NPU), the Society of Uilleann Pipers was founded in 1968 when there were less than 100 uilleann pipers remaining. Today NPU is a thriving arts organisation dedicated to Sharing the Sound of Ireland through Access, Education, Performance and Preservation. 

Since unveiling its restored Georgian premises at 15 Henrietta Street, Dublin, in January 2007, NPU has been busy catering for the expanding demand for regular tuition, as well as releasing many significant publications and recordings. With demand for pipes considerably exceeding supply, a dedicated Training Centre – PipeCraft – was established in 2011 to deliver training in the very highly skilled craft of uilleann pipemaking. 

NPU is accredited by UNESCO as a competent Non-governmental Organisation in the field of Intangible Cultural Heritage (ICH). NPU lobbied the Irish Government to ratify the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage which resulted in the inclusion of Uilleann Piping on the UNESCO representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in December 2017.

In 2021, NPU achieved the Diversity Bronze Award from the Irish Centre for Diversity.

Na Píobairí Uilleann’s primary funding agencies include The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon, Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, and Dublin City Council.

 

Nochtann Píobairí Uilleann straitéis le fuaim na hÉireann a scaipeadh

Preaseisiúint de chuid Na bPíobairí Uilleann

Déardaoin 5 Bealtaine 2022

Tá áthas ar Na Píobairí Uilleann (NPU) seoladh Sharing the Sound of Ireland leis an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martine TD, a fhógairt inniu. Straitéis úr, chuimsitheach é seo le ceann de phríomheagraíochtaí ealaíon traidisiúnta na hÉireann a threorú sna trí bliana atá amach romhainn. Is treoirphlean uaillmhianach ach praiticiúil é Sharing the Sound of Ireland don NPU, leis an aidhm fhísiúil atá aige traidisiúin agus ceol na bpíob uilleann Éireannach a scaipeadh ar fud an domhain mhóir a chur i gcrích.

Tá creathach an phlean bunaithe ar cheithre philéar chuspóireacha NPU; piléar na Rochtana, an Oideachais, an Taispeántais agus an Chaomhnaithe, a chuirtear ar fáil trí thiomantas na heagraíochta d’fheabhas luachanna agus próiseas.

Cruthaíodh an straitéis uaillmhianach a dtugtar breac-chuntas sa doiciméid seo uirthi ar mhaithe leis an bhforbairt agus leis an bhfairsingiú, agus na cláir sin a bhfuil éileamh orthu go hinmheánach á gcaomhnú. I measc na n-aidhmeanna físiúla a leagtar amach sa doiciméid seo tá tógáil ionad idirnáisiúnta agus amharclann don phíobaireacht uilleann ag 16 Sráid Henrietta. Creidimid go mbeidh an straitéis seo spreagúil agus sochreidte dár mbaill, dár bhfoireann, don Bhord, agus dár bpáirtithe leasmhaire sna trí bliana atá amach romhainn.

Lean cruthú na straitéise seo próiseas dian a chuimsigh suirbhéanna ballraíochta agus ceardlanna éascaithe agus, mar thoradh air sin, creidimid go dtagann sé leis na spriocanna coiteann a roinnimid le réimse leathan páirtithe leasmhaire.

Ag caint di ar fhógra an lae inniu, dúirt an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martine TD:

‘Cuireann sé an-áthas orm seoladh Sharing the Sound of Ireland, straitéis chuimsitheach nua NPU do na blianta 2022 – 2024, a fhógairt. D’éirigh leis Na Píobairí Uilleann traidisiún ceoil atá uathúil agus buan ar an oileán seo a chaomhnú. Tá an traidisiún caomhnaithe ag Na Píobairí Uilleann, tá beocht curtha lenár gcultúr acu, agus tá todhchaí na bPíob Uilleann deimhnithe acu. Is éard atá sa straitéis seo ná sraith ghníomhaíochtaí pleanáilte agus comhcheangailte a thabharfaidh tacaíocht d’fhorbairt agus do chruthaitheacht na Píobaireachta sa bhaile agus ar fud an domhain.

Dúirt príomhfheidhmeannach NPU, an píobaire Gay McKeon an méid seo, leis:

‘Bhí fís shoiléir ag bunaitheoirí Na bPíobairí Uilleann, ar phíobairí iad féin, don eagraíocht siar sa bhliain 1968 nuair nach raibh todhchaí na huirlise cinnte. Cuireann an fhís sin, atá bunaithe ar chur chun cinn na píobaireachta, na bpíob agus an cheoil thraidisiúnta trí theagasc agus trí chaomhnú, taca faoin straitéis nua seo, a chuireann na haidhmeanna bunúsacha sin in oiriúint don fhichiú haois agus d’ardán domhanda NPU. Táimid an-bhuíoch as an tacaíocht leanúnach airgeadais ón gComhairle Ealaíon agus ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, a chuir leis an mborradh ollmhór atá tagtha faoi sheinm agus faoi dhéantús na bpíob uilleann, ar gnéithe uathúla agus íocónacha dár n-oidhreacht shaibhir chultúrtha iad.

Eolas faoi Na Píobairí Uilleann

Bunaíodh Na Píobairí Uilleann (NPU) in 1968 ag an am a cheaptar nach raibh ach thar ar 100 píobaire uilleann fágtha sa tír. Ach is eagraíocht atá faoi bhláth inniu í agus é mar aidhm aici Fuaim na hÉireann a Roinnt trí Rochtain, trí Oideachas, trí Thaibhiú agus trí Chaomhnú.

Ón am ar oscail NPU a áitreabh i dteach Seoirseach athchóirithe i 15 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath in 2007 tá sé ag freastal ar an éileamh atá ag fás gan stad ar oiliúint rialta ar an uirlis. Tá sé ag foilsiú agus ag eisiúint taifeadtaí tábhachtacha ó shin i leith freisin. Toisc go bhfuil éileamh thar na bearta ar an uirlis í fhéin, bhunaigh NPU a sainionad oiliúna PipeCraft in 2011 chun oiliúint a chur ar fáil ins an saincheird ardoilte de dhéantús píbe.

Tá NPU creidiúnaithe le hEagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) mar eagraíocht neamhrialtasach inniúil (NGO) in san earnáil a bhaineann le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe (ICH).

Chuaigh NPU i mbun stocaireachta le Rialtas na hÉireann chun go ndaingneodh sé Coinbhinsiún UNESCO maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe. De thoradh ar sin chuir UNESCO Píobaireacht Uilleann ar a Liosta Ionadaíoch d’Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe an Chine Daonna i Nollaig 2017.

I 2021, bronnadh Gradam Cré-Umha do héagsúlacht ar NPU ó Ionad Éireannach na Éagsúlachta.

Is iad príomh-mhaoinitheoirí NPU ná An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

May
11
Ellie Níc Fhionnghaile
Na Píobairí Uilleann awarded Community Heritage Grant 2022
, ,
0

Na Píobairí Uilleann are delighted to announce the awarding of Community Heritage Grant 2022 from The Heritage Council of Ireland for our upcoming project “Video tutorial in making a hand-stitched leather bag for the Uilleann Pipes”.

This funding allows Na Píobairí Uilleann to produce a video tutorial on the craft of making a traditional hand-stitched leather bag for the uilleann pipes. It will also aid in the facilitation of a two day workshop in PipeCraft Training Centre on making a hand-stitiched leather bag as part of National Heritage Week 2022. It is intended that through this project the craft will be documented, preserved and encourage more people to engage with it.

Na Píobairí Uilleann would like to thank The Heritage Council of Ireland for their support in ensuring the preservation and sharing of the craft for future generations of bag makers in the uilleann piping communities.

More details to follow.

 

Cookie Notice