Journal of the Irish Folk Song Society, Volume 4, Issue 20, Page 5

Journal of the Irish Folk Song Society, Volume 4, Issue 20, Page 5
20 views
Favourite | Share | Feedback

Properties

periodical Publisher
Irish Folk Song Society
periodical Editor
[Periodical]
periodical Title
Journal of the Irish Folk Song Society
volume Number
4
issue Content
898 Gad ohuige an tarna teampall? No an raibh s6 ann sa tseann-reacht?NO ar Orduigh Criost n-a labharthaibh r ndream-na ft soot?NO an fior gut sorfobhadh na gealitha thug Maois don phobal Eabhra,Do chair Dith RI I dteannta Ia scannradh fin gcloich?Ni raibh acht spiairi falisa ann, an olampat is an t-olc,An t-Anti-GrIost gao amhras is an dream so na goroch;SooIiri an Ibill do mheall iad is dhOin go olaoidhte fallsa 6,Gus bbainfeadh dos na Samhna dhiot-sa, a sheann -bhean bhocht!4 Ta 8Ontafle fade, ciordhubh ar shagart Chloch -na-Oaoilte,Sagart Bhaile.an-Fhiona is a chroidhe stigh at roth,Aoht sagart Mhalla 6 innsint gut dhearbhuigh at BhioblaDo ghobharmint an bhidh go mbeadh dilis da dtoil.Oat ghaibh an gaitdfn fhiona do bhI ag Izarail fI chops?Is at fhuiling na mairt irigh ins na teinteachaibh gao bit?Is gut mO easol 1 fhada, chiordhubh gut thug si id foil a goroidhe dho,Do rstfadh at an ngriosaigh tusa, a sheann-bhean bhocht!6 Beidh rinnol fade i Uinndain is galla-phuic a miichadh ann,Beidh spinadh ar aiome LiOAair as sm isaohaibh na dtor,Tighearnal tIre ag giilnlaigh, miistirI ag baitbrighChuir at sagairt.na gan chimntas, cO gut dubhach 110w a dboisc.Aohb tiocfaidh siad sM ohughainn.ne n-a ndanaibh gao ohoso,Dt dteagasc is dr mi iineadh as at n.ughdait gan locht,Go bhfaiceam-na an prionnea do ghlanfaidh Tigh na Ciiitte,Is an uait sin gheobhait cead s*garaigh, a sheann-bhean bhooht I6 Ni le puimp is nile pOit n Ia craos na h-Aoine, is digh horn,Do neartuigh Diana glire A ohiO mat budh oheatt,Aohb mar thainigh amach Domhnahl bb6al na mute leomhan,Bugadh go Babylon 6, n-a chrO, at a measc.Ni raibh fion aige n porter n rOsta n-a shac,Na miasa bldh at bOnd ann na spOla den mhart,Aohb featta an And-Ri ghlOrmhair is E cheap gach nidh gus dOnduigh,Agus cuir-se lOin do dhOchas as, a sheann-bhean bhochb I7 Guarduigh an Docht jir COitinn, de ghatbh-fhuil Mhil6sius,Do thosanaigh an Bh6ineas 6 Earlas gansnas,Earamin is Eibhir is Conal ghnIodh an t-Oirleach,&gus Coramac Ri Eireann tr6anmhar mac Airt.Do thosanaigh hinn SOamas do thrOig shin is do bit,Is do dhioi an leath-bhrOg Gaedhleach he b6araibh na goon;Gur bhI bean UI Ruaitc an mh6irdnesnh go dtug si fuath d o6ibe,Agus dfhag go dubhach 11 nOalaibh tusa, a sheann-bhean bhocht I1 One pleasant summen morning I was in a meadow by the Bandon,When I heard the cuckoo talking on the outskirts of a thicket;Truly she said to me that she had been terrifiedBy a gap-toothed old woman from the stony wilds.She had a pipe in her jaw and was scolding viciously,Tearing down the walls of the (Protestant) church and dancing ecstaticallyAnd I think the prophecy which she uttered was true .That false, foreign Luther and his companions would be trodden undat foot.2. 011 Seann-Bhean Bbocifl.(THE PooR OLD WOMAN.)Xl i MOTERAT E TIME.J JIJ JI J dM J 11.. Maidbn aoibh-inn shank- ze.idh ar mm-se cois fla- 1 Ir J J 1Bs.nn - dS.nn Dair - igheas an elmach ag leabh-afr-eaoht arh j I J.i j I j J H J IThabh-iaibh na dto ; S &zbhairt ef lion gan sink - ran gurbJJ j j jJJi .! I rjJ do fuair an eoannra 6 ahean-a-bhesn-!n mhann - tack 6- I i Ir c rirTr, -eheanntar na goloch. o bl,l plop aic j na draimdall alN j -eo1abhairea ht go hole, Ag z aba tallaLn teampaulr d.smhas as a oorp; Is dai hunt gui fbi a oannt*iroaeht d i i,ohi l a oinn sa brsnn-ia ghil, Go mbeadh j. ,iiitai OOimh .$r - i 1 ri .j .fill - si is a oha - - phaeht d choSi.2 Do bheirim barra an Damhais dibh, a shiofnaf na Leambaine,Nat fheice sibh Oan-amhngar na scannnadh bheadh dochb,Choidhohe an dh4 thaoibh Banndan seadh dhOinti an gniomh gun amhraa,A mhinigheadh sliocht Lii itair thailsa na reambat-leathan gcorp.CnOsu ghidh snas bhilr goampaf gus bhiir mbanntaine&Cht gan locht,Lesgaidh amuse a dteampaill is a mannracha cloch;Ibhidh flonta is braunda gus ithidh lOin na reamhar.inhaut,Is scaoilldh chucha canntaireacht bhr aeann-bhcafl bhocht!
issue Number
20
page Number
5
periodical Author
[Periodical]
issue Publication Date
1967-01-01T00:00:00
allowedRoles
anonymous,guest,friend,member

Journal of the Irish Folk Song Society, Volume 4, Issue 20

Related Keywords